ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 293 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Горстрой“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

Не се явява вещото лице инж. С.Б..

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 527/19.01.2017 г. вещото лице инж. С.Б. моли да бъде удължен срокът за изготвяне и изслушване на заключението по възложената й допълнителна експертиза, като сочи редица уважителни причини за неизготвянето му.

С молба вх. № 868/30.01.2017 г. процесуалните представител на жалбоподателя молят да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението. Уведомяват, че във връзка с издаденото съдебно удостоверение Държавния архив все още не е предоставил необходимата информация и документи и молят събирането на тези доказателства да бъде отложено за следващо съдебно заседание.

С молба  вх. № 917/31.01.2017 г. адвокат Г.И. – пълномощник на жалбоподателя, моли при определяне на датата на следващо съдебно заседание да не бъде насрочвано за дати, които изброява, на които има вече насрочени заседания по други съдебни производства и моли след изготвяне на протокола от съдебното заседание да му бъде изпратен незаверен препис от същия по електронната поща.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да соча други доказателства.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

СЪДЪТ намира, с оглед становището на страните, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза, както и на жалбоподателя да представи доказателства, за снабдяването с които е било издадено съдебно удостоверение.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.03.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

УКАЗВА на жалбоподателя, че със съдържанието на протокола, изготвен в настоящото съдебно заседание, може да се запознае като посети интернет страницата на Административен съд – гр. Бургас.

Да се призове вещото лице инж. Б..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: