ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 28.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 293 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Георгиева, която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева, която също представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.Д.,  редовно уведомен, явява се лично.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.ГЕОРГИЕВА: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства.

         Представям и моля да приемете скица за поземлен имот с идентификатор 07079.654.742, в  който попада имотът, предмет на жалбата. Поради това, че представената по делото скица е със стара дата, затова представям актуална към настоящия момент.

         Представям и моля да приемете копие от ДВ бр.22/1982г., в който е публикувано Постановление на МС № 11, въз основа на което е издадено удостоверение за право на ползване на заинтересованата страна; Постановление на МС № 38/17.5.1977г. за опазване на магистралните нефтопроводи, което е отменено през 2004г. с Постановление № 312/17.11.2004г., което също представям. В последното постановление има нови изисквания за нефтопроводите.

         Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, за което представям молба с поставени въпроси, с препис за ответната страна.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства, съдържащи се в преписката по издаване на заповедта. Други доказателства няма да соча.

         По назначаването на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда. Считам, че въпроси 9 и 10 са неотносими към спора, поради което считам, че експертиза по тези въпроси не е необходима.

Адв.ГЕОРГИЕВА: Когато съм писала жалбата не бях се запознала с преписката в Общината и затова не съм взела становище, че през имота минават тръбопроводи. Ако наистина през имота минава нефтопродукт, имам предвид всички забрани, които са посочени в постановленията, които днес представих - че е забранено въобще строителство и засаждане.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на изготвената административна преписка във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Георгиева писмени доказателства, подробно описани по-горе в протокола.

 

Доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, доколкото същото би допринесло с така зададените въпроси за изясняване на правнозначими по делото факти, съдът намира за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси, формулирани в депозирана в днешно съдебно заседание молба, като освен така поставените въпроси, вещото лице да отговори:

Каква е оценката по пазарни цени към настоящия момент на извършените подобрения в процесния имот, както и да отговори на въпроса:

Може ли  оградата, находяща се в процесния имот да бъде отделена от терена или тя е поставена по начин, който да е трайно свързан с терена и да бъде невъзможно нейното премахване?

В случай, че процесната ограда е закрепена по начин, който не позволява премахването й, вещото лице да извърши оценката, като в нея включи и тази ограда.

Експертизата да се изготви от вещото лице Здравка Андреева при депозит в размер на 250лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2011г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: