ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.10.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2938 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Ю.К.Х. - редовно уведомен, явява се лично.

          За ответника – началник на Затвора Бургас - редовно уведомен, се явява гл. инспектор М.В.– зам. началник на Затвора Бургас, издател на процесната заповед, с висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Ю.К.Х.,***, против Заповед за налагане на дисциплинарно наказание № 1263/18.10.2018 г. на началника на Затвора Бургас, подписана по заместване съобразно заповед № 174 от 21.03.2017 г.,  с която на основание чл. 101, т. 7 във връзка с чл. 102, ал. 2, предложение 2 зинзс му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 5 /пет/ денонощия.“

 

          СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

гл. инспектор В.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете доказателства за отсъствието на началника на Затвора Бургас и служебната необходимост да подпиша обжалваната в днешно съдебно заседание заповед. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Жалбоподателят: Искам да ми се отмени наказанието, защото телефонът е на друг лишен от свобода – Р.. Той си прибираше в тайника телефона. Като отговорник на спалното помещение, когато влязоха да тарашат вътре, старшините ме попитаха къде е този тайник. Аз им отговорих, че не знам. Старшината каза, че знае къде е тайникът и извадиха от там два телефона. Попитаха ме на кого са. Аз казах, че не са мой и единият е на Р.. След това не знам какво стана, старшината ме би вътре. Писах жалба до началника на Затвора Бургас, като ми казаха, че няма да ме наказват, няма да има докладни на моето име, защото Р. си призна за телефона, но по едно време ме наказаха. Това беше. Телефонът не е мой, но сим картата е моя. Р. ми я използваше. Искам да ми бъде върната сим картата, защото номерата ми бяха записани вътре.  Моля да отмените заповедта.

 

гл. инспектор В.: Считам, че заповедта, с която съм наложил наказание, е законосъобразна. Предвид представените доказателства и сведенията, които устно представи лишеният от свобода Х., става ясно, че същият е държал и ползвал телефон, както и сим карта. Чухме за някакви, пречупени през неговата призма, възприятия,  които не отговарят на истината. Няма данни за извършено каквото и да е насилие или агресия спрямо него от служителите на затвора. Считам, че от представените доказателства е ясно, че същият има виновно поведение и затова си понася съответното наказание. Извършена е проверка във връзка с намирането на два телефона, като той лично е заявил да му бъде върната сим картата. Предвид множеството нарушения, които е извършил до момента, намирам наложеното наказание за абсолютно адекватно, тъй като той е постоянен нарушител на ЗИНЗС и можеше да му бъде наложено наказание и в максимален размер от 14 денонощия. В тази връзка моля да потвърдите заповедта.

 

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в съдебно заседание в 15,45 часа.

 

 

На именното повикване в 15,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Ю.К.Х. - редовно уведомен, явява се лично.

          За ответника – началник на Затвора Бургас - редовно уведомен, се явява гл. инспектор М.В.– зам. началник на Затвора Бургас, издател на процесната заповед, с висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 16,00 часа.

Съдът връчи препис от решението на всяка една от страните в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: