ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2938 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Б., редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща за представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от П.И.Б., ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на принудителна админстративна мярка №0200-70097 от 20.05.2013 година на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР -Бургас

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да докаже наличие на фактическите и правни основания за постановяване на оспорената заповед.Това включва не само представянето на доказателства за текушия брой контролни точки към момента на постановяване на заповедта, които жалбоподателя притежава.

 В негова тежест е да установи и всички административно наказващи го актове, а именно наказателни постановления, с които на жалбоподателя П.И.Б. са били отнети контролни точки, преди постановяване на спорната заповед, както и да докаже датата на влизане на всяко едно от тези наказателни постановления в сила.

 

В тази връзка съдът докладва, че  по делото са постъпили като част от административната преписка пет броя наказателни постановления и в съответствие с искането на жалбоподателя депозирано до съдебния състав, чрез процесуалния му представител съдът е изискал със свое нарочно разпореждане копия на всички посочени в заповедта като влезли в сила наказателни постановления.

 

АДВ.А.:Поддържам жалбата.Моля да бъдат приети представените писмени доказателства. По повод останалите поискани наказателни постановления – 6 на брой, моля,  да бъдат представени от органа.

Съдът, по доказателствата  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените ведно с административната преписка писмени доказателства.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ последна възможност на ответния орган да депозира заверени копия на наказателни постановления, както следва: НП№ 854/23.03.2001г., НП 1055/11.04.2001г., НП12175/17.09.2003г., НП № 12385/23.09.2003 г. и НП 7171/16.06.2004 г. с отбелязване на връчването им и кога са влезли в сила.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА ответния орган, че при непредставяне на надлежно заварени копия от същите и недоказване датата на влизане в сила на тези наказателни постановления съдът ще приеме, че подобни административно-наказателни актове липсват в правния мир.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа страна намира, че същото  следва да бъде отложено за друга дата,  поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017 година  от 14:15 часа, за която дата  и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: