ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети ноември                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2938 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Б., редовно уведомен,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в предходното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК група в  СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща за представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че  с уведомление  получено на 23.11.2017 година  от ответния орган е предоставил последна възможност да депозира заверени копия на липсващите наказателни постановления, като е предупредил органа, че при непредставяне на надлежно заверени копия от същите и недоказване на датата на влизане в сила на тези наказателни постановления съдът, ще приеме, че подобни административно-наказателни актове липсват в правния мир.

До настоящето съдебно заседание изрично становище от страна на ответния орган не е депозирано. Същият не се явява, за да го изрази и в днешно съдебно заседание.

АДВ.А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

Съдът като счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А.: Уважаеми господин съдия, от събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че на моя доверител са връчени всички наказателни постановления, посочени в справката за наказание на водача, издадена от КАТ Бургас. Напротив установи се, че пет броя наказателни постановления  не са връчени лично и не можаха да посочат дата за тяхното връчване.Това са  НП№ 854/23.03.2001г., НП 1055/11.04.2001г., НП12175/17.09.2003г., НП № 12385/23.09.2003 г. и НП 7171/16.06.2004 г. Всичките тези НП са издадени от КАТ Бургас и на водача му се отнемат общо 28 контролни точки, които НП не са връчени.Имайки предвид незаканосъобразното връчване на тези пет НП моля, съда да отмени изцяло издадената заповед за ПАМ по чл.171, т.4 от ЗДвП, издадена от КАТ Бургас, като незаконосъобразна.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: