ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2937 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.К., редовно призован, не се явява, за нея адвокат Д., с пълномощно по делото л.26.

 

ОТВЕТНИКЪТ полицейски инспектор към ОДМВР-Бургас, сектор „Пътна полиция“ – В.С.., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.К.К. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0769-002919/04.10.2017г. на полицейски инспектор към ОДМВР-Бургас, сектор „Пътна полиция“, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДВП и е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, считано от 04.10.2017г.“,  отнемане на 2 броя регистрационни табели с №А9478КА, свидетелство за регистрация на ПС №004243903.

 

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с жалбата доказателства. Други доказателства няма да соча. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Други доказателства няма да соча. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

Съдът по доказателствата, оспорвам жа

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да бъде уважена жалбата от почитаемия съд на основанията изложени в нея. Фактическата обстановка не съвпада с текста на закона, който е посочен в заповедта. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по договора за правна защита и съдействие.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да потвърдите издадената заповед като правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: