ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2936 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.А.П. редовно и своевременно призован, не се явява лично. Изпраща процесуален представител адв.С.Д.от АК-Бургас, надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР-БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща  процесуален представител ю.к.Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото  е образувано по жалба от З.А.П., ЕГН **********, на длъжност началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР Бургас срещу заповед №251з-3580/06.10.2017 година на Директора на ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.197, ал.1,т.3 от ЗМВР и чл.200, ал.1 от ЗМВР, както и чл.204, т.3 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, считано от датата на връчването на горепосочената заповед.

Докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт, а при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които  позовалата се страна черпи права, в нейна тежест е да докаже наличието на същите.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 12091/14.11.2017 година ответника по делото- ОД на МВР Бургас е представил исканите от съдебния състав писмени документи, както следва: Заверен препис от акт за встъпване в длъжност от 11.02.2003 г., Заверен препис от акт за встъпване в длъжност от 03.12.2014г., Заверен препис от акт за встъпване в длъжност от 30.03.2015 г., справка УРИ 251000-26137/13.11.2017 г.

АДВ.Д.: Поддържам жалбата.Моля да приемете представените с нея доказателства,  както и тези представени от ответната страна.

Ю.К.Д.: Оспорвам  жалбата.Моля да приемете доказателствата, представени от административния орган. Задължили сте ни да представим доказателствата, посочени по т.3, т.4 и т.5 от доказателствените искания на жалбоподателя, които  представям. Представям и моля да приемете  справка от сектор „Човешки ресурси“, че жалбоподателя е бил в отпуск от 15.12.2015 г до 15.01.2016 година, заявление за ползване на платен годишен отпуски становище.

АДВ.Д.: Да се приемат тези доказателства.

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост, както и допълнително изисканите и представени писмени доказателства от ю.к.Д.с нейна молба вх.№12091/14.11.2017 година, както и представените от нея в днешното съдебно заседание писмени доказателства, изискани от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: справка за ползван платен годишен отпуск за периода от 15.12.2015г. до 15.01.2016г., заявление за ползване на годишен отпуск и становище от юристконсулт в сектор КАПО към отдел „Административен“ при ОД МВР Бургас.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид изявлението на страните и събраните по делото доказателства намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: От името на моя доверител моля, да отмените като неправилна и незаконосъобразна издадената заповед  № 251з-3580/06.10.2017 година на директора на ОД на МВР Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание„порицание“ за срок от шест месеца. Подробно съм изложили своите основания, поради което считам заповедта за неправилна и  незаконосъобразна. Моля да ми дадете срок за писмени бележки и моля да ми присъдите направените по делото  разноски.

Ю.К.Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Административният орган е провел законосъобразно  дисциплинарно производство. Установил е извършеното нарушение и е издал законосъобразна заповед за налагане на дисциплинарно наказание. Доказателствата за това се съдържат в административната преписка, която днес бе приета по  делото.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки на страните.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: