ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети март                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 292 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.П.Я. - редовно уведомена не се явява. Представлява се от адв. А. – представя пълномощно.

За ответника директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Представям допълнение към нея, което да имате предвид като допълнителни аргументи. Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.2.

СЪДЪТ счита следното: С оспорения АУЗД на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДФЛ с аргумент, че предоставена му субсидия по европейските фондове не е използвана по предназначение, поради което и начинът на декларирането, извършен с подадената декларация за 2013 г,. е незаконосъобразен. В случая приходната администрация заявява отрицателни факти. Според нея получената субсидия не е била използвана по предназначение за целите, за които е отпусната и това е послужило като основание за определяне на допълнителни задължения за г-жа Я..

С оглед разпределяне на доказателствената тежест в производството, съдът счита, че следва да укажа на жалбоподателя, че върху него е възложена тежестта по доказване на законосъобразното деклариране на получената субсидия  в Приложение 3, таблица 1 от ГДД, която  е подадена за 2013 г.

Предвид горните мотиви, на основание чл. 9, ал.2, във вр. с чл.,171, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за какво е използвана получената парична субсидия или заместващия я кредит от БДСК, за който жалбоподателят твърди, че е изтеглен, но не представя доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя, че не представя доказателства колко и какви животни е отглеждал през 2013 г. като земеделски производител в т.ч. колко за собствена консумация, колко за увеличение на стадото, какви разходи на глава добитък е извършил през 2013г., които да са документално обосновани, както и какви мероприятия е извършил във връзка с поддържането на пасища и ливади за добиване на фураж /и какви разходи са реализирани при евентуално извършени мероприятия – чрез съответни документи/.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. А.: В състояние ли сте в момента да отговорите на поставените въпроси?

 

Адв. А.: Не. Моля съда да ми даде възможност да представим доказателства във връзка с указанията на съда, както и да направя доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, като вещото лице след като се запознае с наличните по делото документи, както и налични при моята доверителка, да отговори на въпросите:

 

1.                          Какви суми е получила Р.Я. от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за финансовата 2013 г.?

2.                          В какво качество е получила тези суми и обвързани ли са получените суми с наличието на условия с произведена или реализирана продукция или брой отглеждани животни?

 

         Съдът, счита че искането за допускане на съдебна експертиза е основателно и следва да бъде уважено.

 

         Затова

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  със задачите, формулирана от адв. А. в днешното съдебно заседание.

         НАЗНАЧАВА вещо лице М.Л..

         Определя депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 14- дневен срок от днес в размер на 180,00 лв.

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. А. да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията, изложени от жалбоподателя.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2016 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: