ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 292 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Р.П.Я. - редовно уведомена не се явява. Представлява се от адв. А. с представено пълномощно.

За ответника директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

         Явява се вещо лице М.Л..

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. А.: Във връзка с дадените ми указания в предходното  съдебно заседание         представям анкетна карта от 14.02.2013 г. за регистрация на земеделски производител със съответните приложения; договор за банков кредит от 18.06.2013 г. с банка ДСК, като кредитирането е извършено въз основа на предоставена субсидия; удостоверение от 17.07.2013 г. за декларирани площи, извлечение от сметка за периода за календарната 2013 г., от която се установяват постъпленията и плащанията на жалбоподателя.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от адв. А. доказателства, както следва: анкетна карта от 14.02.2013 г. за регистрация на земеделски производител със съответните приложения; договор за банков кредит от 18.06.2013 г. с банка ДСК, като кредитирането е извършено въз основа на предоставена субсидия; удостоверение от 17.07.2013 г. за декларирани площи, извлечение от сметка за периода за календарната 2013 г., от която се установяват постъпленията и плащанията на жалбоподателя.

 

         Адв. А.: С указанията Ви за представяне на доказателства за това какви разходи на глава добитък е извършвала жалбоподателката през 2013 г. и какви мероприятия е извършвала във връзка с пасища и ливади, заявявам, че такава отчетност не е водила, не е събирала документи във връзка с отглеждането на животните, тъй като в качеството си на земеделски производител попада в приложното поле на чл.29, ал. 1, т.1 от ЗДДФЛ, съгласно който текст тя има 60 % нормативно признати разходи и по тази причина тя не е задължена да събира подобна информация.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

  М.Й.Л. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на адв. А.: Различават ли се Вашите констатации от констатациите на органа по приходите във връзка с предоставената субсидия като характер и условия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Различават се предвид на това, че субсидията е отпусната по програма за подпомагане на земеделските производители и не е обвързана с резултати от дейността на земеделските производител.

 

Адв. А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът счита, че вещото лице е отговорило изчерпателно на поставените задачи, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО  180,00 лева на 10.05.2016 г./

 

Адв. А.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. А.: Моля да приемете за основателна предявената жалба и отмените изцяло АУЗД № 4047/13.10.2015 г. на ТД Бургас на НАП, офис Сливен, потвърден с решение № 2 от 04.01.2016 г. за установени задължения за данък доход по ЗДДФЛ за данъчен период 2013 г.

При решаване на делото, моля, да вземете предвид доказателствата, събрани в производството. С оглед приетото експертно заключение на вещото лице, като приемете, че констатациите на органа по приходите са необосновани и незаконосъобразни, актът като цяло следва да бъде отменен.

Подробно изложение представям в писмена защита и списък на разноските, който да бъде отчетен при постановяване на решението.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: