О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

град Бургас, №        830         /      08  .04.2015 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на шести април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                         ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 292/2015 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

       

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Частният жалбоподател С.Ф., гражданин на Великобритания, живущ ***, чрез представител по пълномощие адвокат Н. И. И. е оспорил определение № 264 от 30.12.2014г. по АНД № 372/2014г. на Районен съд – Айтос, с което е оставено без уважение искане за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление №14-0335-000101/04.03.2014г. на началника на РУП – Руен и производството по делото е прекратено. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и се иска неговата отмяна и възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление.

С наказателно постановление №14-0335-000101/04.03.2014г. на началника на РУП - Руен на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП. Наказателното постановление е връчено лично на наказаното лице на 19.09.2014г.

Жалбата сезирала районния съд е подадена на 02.10.2014г. чрез РУ МВР Руен до Районен съд - Айтос с искане за възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление. Жалбоподателят твърди, че е пропуснал срока за обжалване, защото при връчване на наказателното постановление, съвместно с него му е връчена и заповед за прилагане на принудителна административна мярка, в която връчващият е посочил, че срокът за обжалване на всички връчени книжа, включително на наказателното постановление е 14 дни, но той не е разбрал в какъв срок следва да обжалва, защото не знае български език. Твърди, че при съставянето на АУАН не е присъствал преводач.

Районният съд с обжалваното определение, след като в съдебно заседание разпитал актосъставителят, приел, че не са налице предпоставки за възстановяване на срока и оставил искането без уважение. Съдът се е позовал на чл.186 от НПК, приложим на основание чл.84 от ЗАНН, според който срок определен от закона може да бъде възстановен, ако е бил пропуснат поради уважителни причини. Съдът е приел, че такива причини не са доказани, като е направил извод въз основа на събраните гласни доказателства, че обратно на твърдението в жалбата, жалбоподателят, макар и чужд гражданин разбира български и говори този език. Затова съдът е приел, че твърдението, че жалбоподателят не разбира за какво е санкциониран и какъв е срокът за обжалване е необосновано.

Настоящият съдебен състав счита, че определението на районния съд е правилно. По делото не са доказани наличията на уважителни причини по смисъла на чл.186 от НПК, които да са довели до пропускане на срока за обжалване на наказателното постановление. Като такава причина се изтъква невладеенето на български език от частния жалбоподател и така, незнаейки, че срока за обжалване е 7-дневен, го е пропуснал. Съдът споделя изцяло мотивите на районния съд обосновали отхвърлянето на искането за възстановяването на срока. За да достигне до тези изводи, районният съд е извършил справка в ОД МВР-Бургас, от която се установило, че жалбоподателят е постоянно пребиваващ в Република България гражданин на ЕС по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и техните семейства. Съгласно удостоверение за постоянно пребиваване, издадено на жалбоподателя за периода от 02.05.2012г. – 02.05.2022г., поради което съдът е приел, че се касае за лице, което от сравнително дълъг период от време пребивава на територията на страната, което обстоятелство кореспондира с показанията на актосъставителят, че жалбоподателят е осъществил с него нормално и гладко протичащ разговор на български език.

По изложените съображения определението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.235 от АПК, Административен съд гр.Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение №264 от 30.12.2014г. по АНД № 372/2014г. на Районен съд - Айтос, с което е оставено без уважение искане за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление №14-0335-0000101/04.03.2014г. на началника на РУП – Руен и производството е прекратено.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: