РЕШЕНИЕ

 

780                           дата 18 май 2012 г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 26 април 2012 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 292 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ„С.К. - Трейдинг”, гр.Айтос представлявано от управителя С.П.К. против Решение № 7/13.01.2012 год., постановено по НАХ дело №339/2011 год. по описа на Районен съд - Айтос, с което е изменено Наказателно постановление № 02-0201801/29.04.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ  и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на  7 000 лева, като съдът е намалил размера на санкцията на 1 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като постановено при неправилно приложение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила. Не споделя изводите за съставомерност на установеното нарушение, като намира същите за неправилни и в противоречие със събраните доказателства. Посочва, че съдът не е кредитирал показанията на водените от него свидетели, както и че не е изложил мотиви относно представените допълнителни споразумения, които е следвало да съобрази при постановяването на решението си. Иска се отмяна на съдебното реше ние и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за съставомерност на установеното нарушение и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.      

Обжалваното съдебното решение не страда от сочените пороци и е съобразено с нормите на материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав на съда. Правните изводи, формирани от първоинстанционния съд и мотивите относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на санкционирания търговец, се споделят напълно и от настоящия съдебен състав.

По същество от касатора не се оспорва, че не е изпълнил даденото от Дирекция „Инспекция на труда” – Бургас задължително предписание обективирано в протокол за извършена проверка № 290 от 08.02.2011год. да заплати в срок до 28.02.2011год. полагащото се на И.С. на длъжност „продавач-консултант”, работеща в стопанисвания от него обект – супермаркет „Перла”, находящ се в гр.Айтос, трудово възнаграждение за месец януари 2011год., в противоречие с нормата на чл.415, ал.1 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба „Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.”.

Съгласно разпоредбата на чл.404, ал.1  от КТ за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да дават съгласно т.1 от нормата -  задължителни предписания на работодателите, предприятията ползватели, органите по назначаването и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, включително и на задълженията по социално-битовото обслужване на работниците и служителите и на задълженията за информиране и консултиране с работниците и служителите по този кодекс и ЗИКРСМПГПЕД (Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества).

Настоящият съдебен състав намира, че представеното едва в хода на съдебното производство допълнително споразумение към Трудов договор от 29.12.2002год. за промяна периодичността на изплащане на трудовите възнаграждения по основния трудов договор не променя обстоятелствата по установената фактическа обстановка и не може да обоснове извод за отпадане административнонаказателната отговорност на работодателя на това основание. Споразумението не е представено своевременно на проверяващите длъжностни лица, като посочените причини обусловили това (ненамирането му и отсъствие на управителя/работодателя) са ирелевантни за съставомерността на установеното нарушение. На санкционирания работодател е била предоставена самостоятелна възможност да изложи доводите и възраженията си касаещи законосъобразността на дадените задължителни предписания в производството по тяхното самостоятелно оспорване, а не едва в производството по обжалване на НП, издадено за неспазване на даденото предписание в срок. Отделно от това, представеното споразумение само по себе си не е обстоятелство, въз основа на което да се претендира отпадане на административнонаказателната отговорност на търговеца.  

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на отменителни основания за касиране на решението, същото следва да бъде оставено в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/13.01.2012 год., постановено по НАХ дело №339/2011 год. по описа на Районен съд - Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                            

                                                                                                  

 

  2.