Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                   29.04.2011г.         град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, седми състав, на шестнадесети март две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 292 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Бултранс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к „Изгрев”, бл.72, вх.5, ет.6, ап.11, представлявано от управителя Данаил Димитров Шурелов против заповед № 70/10.01.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е допусната поправка на явна фактическа грешка в заповед № 666/19.03.2010г. Иска се от съда да прогласи нищожност на процесната заповед, алтернативно да я отмени като незаконосъобразна. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Стойков от БАК, който поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски и представя писмен ибележки.

Ответната страна – заместник - кмета на Община Бургас участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт Димитров, който пледира за отхвърляне на жалбата. Не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че в полза на „Бултранс” ЕООД е издадено разрешение № І зона-000278/09.07.2010г. за поставяне на преместваем обект, представляващ 4 броя маси – 24 кв.м. в ж.к. „Изгрев” до РУМ „Велека” пред бистро „Рибата”, собственост на Община Бургас. Видно от приложената по делото административна преписка търговецът е адресат на заповед № 666/19.03.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ му е разпоредено да премахне собствения си преместваем обект – търговска зала пред бистро „Рибката”, изпълнено от дървени плоскости с площ от 26 кв.м., разположен на тротоара в близост до РУМ „Велека”. Определен е 14-дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта, считано от датата на връчването й. Постановено е при неизпълнение премахването да се извърши от Община Бургас за сметка на собственика и да се прекъсне захранването на обекта с ток и вода от съответните дружества. Заповедта е връчена на управителя Шурелов на 29.03.2010г. По делото не се твърди и не се установява искателят да е оспорил законосъобразността на произнесения акт по съдебен ред. В този смисъл е и съдържанието на акт за резултатите от обявяване на заповедта, съставен на 19.04.2010г. На 07.12.2010г. е извършена проверка от служители на Община Бургас, която констатира, че размерите на търговската зала пред бистро „Рибката” са с обща площ 45 кв.м., реално ползваният общински терен е 54 кв.м., а разпоредената за премахване част е 26 кв.м. Въз основа на тези данни е издадена заповед № 70/10.01.2010г., с която заместник кметът на Община Бургас допуска поправка на явна фактическа грешка в заповед № 666/19.03.2010г., както следва: вместо текста „26 кв.м.” да се счете „45 кв.м.”. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, търговецът навежда доводи за незаконосъобразност на оспорвания акт, основани на противоречието му с чл.62, ал.2 от АПК и чл.59, ал.2, т.4 от АПК.

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган и в изискуемата от закона писмена форма, но при нарушение на административнопроизводствените правила за неговото издаване и в противоречие с приложимия материален закон. Този извод се налага поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване, като за поправката на очевидни фактически грешки се съобщава на заинтересованите лица. Решението за поправянето подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред. В настоящия случай е безспорно установено, че със заповед № 666/19.03.2010г. е разпоредено премахването на преместваем обект – търговска зала пред бистро „Рибката”, изпълнено от дървени плоскости с площ от 26 кв.м. Със заповед № 70/10.01.2010г. е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 666/19.03.2010г. като се увеличава размера на площта, заета от преместваемия обект от 26 кв.м. на 45 кв.м. Основание за това е фактическото положение, констатирано от длъжностни лица в Община Бургас и обективирано в протокол № И-27/07.12.2010г. Изложените в мотивната част на този протокол фактически данни, обаче отразяват промяната, настъпила след издаването на заповед № 666/19.03.2010г. и не могат да бъдат квалифицирани като несъответствие между формираната истинска воля на административния орган и нейното външно изразяване в писмения текст на заповедта, в който смисъл следва да се разбира понятието очевидна фактическа грешка. С оглед на това, заповед № 70/1001.2010г. е издадена при липсата на нормативно установените предпоставки по чл.62, ал.2 от АПК, поради което се явява незаконосъобразна.

Предвид гореизложеното, жалбата на „Бултранс” ООД е основателна и следва да се уважи.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че трябва да присъди в полза на жалбоподателя извършените от него разноски за водене на процеса в размер на 350 лева, от които 50 лева - държавна такса и 300 лева – възнаграждение за осъщественото от адвокат Стойков процесуално представителство.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ заповед № 70/10.01.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е допусната поправка на явна фактическа грешка в заповед № 666/19.03.2010г.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „Бултранс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к „Изгрев”, бл.72, вх.5, ет.6, ап.11, представлявано от управителя Данаил Димитров Шурелов съдебно-деловодни разноски в размер на 350 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:…………………….