ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2926  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от С.Г.Й. – управител и представляващ дружеството-жалбоподател „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, с което заявява, че не възразява да се даде ход на делото. Излага становище по същество и моли за присъждане на извършените в производството разноски в размер на 50 лева за държавна такса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-364-0328686/12.10.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която за нарушение на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС във връзка с чл. 118, ал. 6 във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС и чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗДДС и чл. 186, ал. 3 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект по см на §.. ЗДДС– бензиностанция, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ кв. 57, до автокомплексНиткар“, стопанисван от дружеството-жалбоподател и е забранен достъпът до него за срок от четиринадесет дни, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна, както и за присъждане на разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Нямам искане за събиране на други доказателства.

Поддържам заповедта за запечатване.

Да се приемат представените доказателства по преписката. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 2 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, считам, че жалбата е неоснователна. Заповедта за налагане на принудителна административна мярка е правилно издадена от компетентен орган. Основанието, за което е издадена, е за разлика в касовата наличност и в резервоар, който няма  изградена нивомерна измервателна система.

Моля да оставите в сила заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: