ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2921 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.А., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 245 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л-Тс представено пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.В.: Поддържам жалбата.

Във връзка с твърдението за момента, когато са извадени питите с пчелен мед и пренесени в склад, водим един свидетел, който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, но при условие, ако приключим днес делото.

 

Юрисконсулт Л-Т: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приобщена към материалите по делото представената административна преписка в цялост.

По отношение искането за разпит на свидетел -  възразявам да бъде допуснат такъв, тъй като фактологията, мотивировката на административния орган е доказана с документите приложени по делото и не виждам с какво повече би могъл свидетелят да допринесе за изясняване на фактическата обстановка по делото.

Преписката е представена в цялост. Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

 

Адв.В.: Поддържам искането за разпит на свидетел, тъй като основанията на отказа са объркани и трудно успях да хвана смисъла му и едно от твърденията е, че не са пренесени въобще питите от кошерите. Поради тези съображения поддържам това доказателствено искане.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

Доказателственото искане на адв.В. поддържано в днешно съдебно заседание относно събиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетел, съдът счете същото за основателно, доколкото посредством свидетелски показания биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства. От друга страна не се констатира процесуална забрана за събиране на подобен род доказателства по делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

Д.З.З.– 46г., български гражданин, семеен, неосъджан , без родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Адв.В.: Знаете ли К.А. да има пчелно стопанство?

Свидетелят З.: К. има пчелно стопанство в с.Дюлево.

Адв.В.: От колко кошера се състои това пчелно стопанство?

Свидетелят З.: От около над 100 кошера.

Адв.В.: Помагали ли сте и кога да бъдат пренесени питите от кошерите?

Свидетелят З.: Да. През 2015г., първата седмица на месец август. Баща му ме помоли да помогна на сина му. Около 200 пити ги изкарахме от кошерите и ги закарахме в техния склад в къщата, в същото село. Не съм участвал в завръщането на питите обратно, само помогнах да ги занесем в склада. По-нататък нямам впечатление и не мога да кажа колко време бяха там и кога ги върнаха.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Л-Т: Можете ли да конкретизирате дата на сваляне на питите?

Свидетелят З.: Точно не мога да кажа, но винаги на следващата събота откриват ловния сезон и по това се ориентирам, а това е 12-14 август. Пренесохме ги предната събота, т.е. първата събота на август 2015г.

Юрисконсулт Л-Т: Запознати ли сте на какво основание се намират в това землище кошерите.

Адв.В.: Няма спор по този въпрос.

Свидетелят З.: Не мога да разбера въпроса.

Юрисконсулт Л-Т: Под наем ли са там или това е собствен терен?

Свидетелят З.: Не ме интересуват тези неща. Викнаха ме, отидох, помогнах и това е.

 

Юрисконсулт Л-Т: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Тъй като към жалбата забелязах, че е приложен договор за наем от 27.07.2015г., докато в материалите към проекта, с който е кандидатствал, договорът е от 14.12.2015г. и е нотариално заверен. А към жалбата датата на договора е 27.07.2015г. за същото село Дюлево и същият парцел VІІ-4, докато в проекта е договора от 14.12.2015г. и е нотариално заверен. Намира се на лист 114 от делото.

Към момента на кандидатстване, към момента на подаване на заявлението, жалбоподателят е кандидатствал с договора за наем, който е наличен  на лист 114 от делото и е нотариално заверен. А понастоящем към жалбата е представен друг договор от 27.07.2015г. за същото село и същия парцел.

В тази връзка беше и питането ми към свидетеля.

 

Адв.В.: Във връзка с изявлението на колегата, това възражение не е заявено в отказа. Ако това беше заявено в отказа, щяхме да изложим възражение и в тази насока.

Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Л-Т: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Моля да бъде уважена жалбата и да се отмени заповедта директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр.Бургас, като се присъдят на доверителя ми направените разноски по делото.

Моля да ми дадете възможност да представя писмена защита.

 

Юрисконсулт Л-Т:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и останала недоказана в настоящото производство.

Бих искала да ми дадете срок да представя писмени бележки, в които да изложа подробни съображения.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 200лв. по Закона за правната помощ.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: