Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    753                  от 18.04.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 291 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Евро вендинг 2014“ ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ ***, представлявано от Г.С.Д.против Решение № 2098/22.12.2017 г., постановено по НАХД № 4633/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1598/20.07.2017 г.,  издадено от Зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на касатора,  за нарушение на  чл. 3, ал. 8 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на Министерството на финансите (Наредба Н-18) и на основание чл. 185, ал. 1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се представлява, представя писмена молба по хода на делото и по съществото на спора.

Ответникът по касация – ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като сочи, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което e процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Евро вендинг 2014“ ЕООД против Наказателно постановление № 1598/20.07.2017 г.,  издадено от Зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на дружеството, за нарушение на  чл. 3, ал. 8 от Наредба Н-18 и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и административното нарушение е безспорно установено.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай посочените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящият касационен състав приема, че в касационната жалба неоснователно и необосновано се излагат доводи във връзка с неиздаването на фискален бон върху хартиен носител, след като административнонаказателната отговорност на дружеството е ангажирана поради факта, че на дисплея на обекта - автомат на самообслужване не се визуализира фискален бон. Нарушението е описано ясно както в съставения АУАН, така и в издаденото наказателно постановление. По изложената причина релевираното възражение е неотносимо към настоящия казус.

Без значение за изхода на спора е използваната привръзка към правната норма на чл. 118 от ЗДДС – органът е посочил ал. 1, докато нарушителят протестира това да бъде ал. 3, тъй като в случая не се ангажират доказателства за визуализацията на фискален бон за извършената контролна покупка.

Съдът намира института на маловажността, регламентиран в чл. 28 от ЗАНН, за неприложим – нарушението е формално, на просто извършване и законодателят не е обвързал санкционирането му с размера на неотчетената продажба.

Касационната инстанция счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2098/22.12.2017 г., постановено по НАХД № 4633/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.