ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 291 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „С Ж Корект” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена при предходното разглеждане на делото

Ответникът – директор на дирекция „ОДОП” Бургас, се представлява от юрисконсулт М., с представено пълномощно при предходното разглеждане на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 1100926/30.09.2011г. съставен от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас и потвърден изцяло с решение №РД-10-436/29.12.2012г. на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд гр.Бургас, след като с решение №1128 от 3.2.2016г. постановено по адм. дело №13217/2014г. Върховен административен съд е отменил решение № 1421/29.07.2014г. постановено по адм.дело №124/2012г. по описа на АСБ, в частта му, с която на ревизираното дружество е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 47 932,52лв., на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, за данъчни периоди м.06, м.11 и м.12.2010г. по фактури, издадени от „Панаройал“ЕООД, „Капитале Версато“ЕООД и „Хефт дизайн“ ЕООД, ведно с дължимите лихви, както и в съответната част за разноските, с която дружеството е осъдено да заплати юрисконсултско възнаграждение в размер над 4 023,68лв., като е върнал делото в посочената част за ново разглеждане от друг състав на Административния съд. Именно тази част от ревизионен акт № 1100926/30.09.2011г. е предмет на настоящия спор.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата.

Мисля, че по делото всичко е направено - събрани са писмени доказателства, както са допуснати и приети експертизи. Във връзка с указанията на ВАС ще направя доказателствени искания с писмена молба в срок предоставен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с§2 от ДР на ДОПК и във връзка с указанията на горната инстанция, съдържащи се в мотивите по т.1 на решение №1128 от 3.2.2016г. постановено по адм. дело №13217/2014г. Върховен административен съд, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателят, че в 14 дневен срок от днес следва да посочи кой и за чия сметка и в кой данъчен период е извършил транспортирането на родово-определената стока, както и налице ли са последващи облагаеми доставки, като представи доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: