ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 291 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „С Ж Корект” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена при предходното разглеждане на делото

Ответникът – директор на дирекция „ОДОП” Бургас, се представлява от юрисконсулт И., с представено пълномощно при предходното разглеждане на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВОКАТ Н. – Представям молба, в която уточнявам обстоятелствата, за които съм била задължена. Така твърдените обстоятелства са изследвани от допълнителна съдебно-счетоводна експертиза при предходното разглеждане на делото. Смятам, че събирането на доказателства е изчерпано.

В хода на ревизията има две противоречия. Пред ревизиращия орган самият представляващ е дал едно обяснение, но той има голям документооборот и не може да бъде конкретен за всяка една доставка, за това по-късно е установил, че е сгрешил в данните. И другото разминаване е в дадено обяснение от единия доставчик, който после допълнително обяснява, че това не е така, че е възникнала грешка и че посоченото в обясненията му за доставчика на транспортни услуги касае други негови доставки, на други клиенти, не на жалбоподателя. Веднъж е дал името на един поддоставчик и впоследствие обяснява, че този транспортьор е извършил други доставки, а не тези на моя доверител. По другия въпрос ответната дирекция признава, че го е разписал друг.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се приключи събирането на доказателства, след като от страна на жалбоподателя няма доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител, да му присъдите разноските и да съобразите писмени бележки представени при предходното гледане на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата в частта, в която разглеждаме в настоящото производство. Моля да потвърдите акта в тази му част.

Моля да ни предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 14-дневен срок от днес да представи писмени бележки.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: