Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              01.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 291 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.П.К., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „С.К. – Трейдинг”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** и съдебен адрес гр.***; против решение №6/13.01.2012г., постановено по НАХД №337/2011г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е изменено наказателно постановление №02-0201569/29.04.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, с което на касатора  за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ (Кодекса на труда) и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размера на 7 000 лева, като с решението е намалено  административното наказание до размер от 1 500 лева и потвърждава постановлението в останалата му част. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв. И. Б., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът - директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, редовно уведомен, чрез надлежно упълномощеният си представител юрисконсулт Николова оспорва жалбата, като иска от съда да потвърди първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд - Айтос е образувано по жалба на ЕТ „С.К. – Трейдинг” против наказателно постановление №02-0201569/29.04.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, с което на касатора  за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ (Кодекса на труда) и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размера на 7 000 лева. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на дирекция „Инспекция по труда” е констатирано, че търговецът – жалбоподател, в качеството си на работодател, не е изпълнил даденото задължително предписание от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас с Протокол №290/08.02.2011г. по т.1, а именно работодателят да изплати на П.И.Й. на длъжност продавач – консултант и на другите работници и служители полагащото им се трудово възнаграждение съгласно представена ведомост за ноември 2010г., като срокът на изпълнение е 18.02.2011г. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

 Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя относно наличието на нарушение на материалния закон и допускане на съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на оспореното решение.

Видно от събраните в хода на административното производство доказателства, които напълно изясняват фактическата обстановка, в нито един момент нито една от страните – заинтересованите работници  и служители и техния работодател не е представил и/или не е посочил допълнителните споразумения по чл.66, ал.1, т.7 от КТ за промяна в периодичността на изплащане на трудовите възнаграждения по основния трудов договор на 01.11.2010г. общо с 6 работника, като един от тях е сключено с П.И.Й.. За първи път тези споразумения са посочени едва в жалба вх.№0032-4295/18.07.2011г. на търговеца до районния съд срещу процесното наказателно постановление, като неясно защо след като са били сключени още на 01.11.2010г. жалбоподателят е поискал от съда да му определи срок да представи тези допълнителни споразумения, а не ги е приложил към жалбата. Тези споразумения са представени с молба вх.№3313/24.08.2011г., като отново не е посочена причината за това късно представяне. Тази инстанция счита, че липсват причини за това късно представяне на посочените доказателства. Жалбоподателят е имал възможност да уведоми административнонаказващия орган многократно за съществуването на подобни споразумения.

На следващо място, жалбоподателят не е представил доказателства  в хода на административното и първоинстанционното съдебно производство относно наличието на обстоятелствата, за които твърди, че са провокирали забавяне на плащането – тежка икономическа криза. На следващо място абсолютно голословни остават твърденията в касационната жалба, че упълномощеното лице не е открило сключените споразумения в счетоводството на фирмата, като се има предвид, че съгласно пълномощно от 11.10.2010г. същото е упълномощено да представлява търговеца пълно и неограничено. Не са представени доказателства, от които да е видно, че е налице постоянното отсъствие на търговеца от града, както кога и за какъв период е било това отсъствие.

Всичко това сочи на извод, че посочените допълнителни споразумения са съставени единствено и само за целите на извършената проверка, поради което напълно ирелевантно е тяхното съдържание и не е необходимо да се прави преценка за същото.

По посочените съображения тази инстанция намира, че решението на районния съд е постановени при пълно изследване на фактическата обстановка, довело до правилното й  установяване съобразно релевантните за процеса доказателства, които съдът е обсъдил в пълната им съвкупност.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №6/13.01.2012г., постановено по НАХД №337/2011г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е изменено наказателно постановление №02-0201569/ 29.04.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Бургас, с което на С.П.К., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „С.К. – Трейдинг”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** и съдебен адрес гр.*** за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размера на 7 000 лева, като с решението е намалено  административното наказание до размер от 1 500 лева и потвърждава постановлението в останалата му част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.