ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2918 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Я.Б., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д. Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника Е.А.А.– инспектор в ГД „БОП“ - МВР София, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощникът на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за задържане на лице с рег.№ 1266з-238 от 19.10.2017г., с която, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР е заповядано задържането за 24 часа на жалбоподателя, с посочено правно основание чл. 321,ал.2 от НК.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 08.01.2018г. от директора на ГД „БОП“ е постъпило писмо.

ДОКЛАДВА, че на 12.01.2018г. са постъпили писмени доказателства от директора на ГД „БОП“ и на 13.02.2018г., отново от същата страна, са постъпили други доказателства, във връзка с указания на съда да представи доказателства, на които се основава издадената заповед.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата. Моля да уважите жалбата.

Запознат съм с представените доказателствата, като цяло нямам възражения по представените доказателства и не възразявам да бъдат приети.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства описани на л.3 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис в придружителни писма вх. №437/12.01.2018г. и вх. №1870/13.02.2018г.

 

С оглед становището на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Д.Б. работи като митнически полицай и митнически инспектор. Досега в работата си има само положителни отзиви за него. Както споменах и заявих в началото, поддържам искането в жалбата и твърдя, че тази заповед за задържането му за 24 часа като принудителна административна мярка е неправилна и незаконосъобразна. Описал съм го в жалбата и ще моля да го приемете.

Като начало ще започна с това – самата формулировка на заповедта за задържане е основание за отмяната ѝ. Нито има абзац пред кого може да се обжалва, в какъв срок може да се обжалва и всичко това ми говори за една анархия, някаква остаряла форма, която не би трябвало да се гледа.

Що се отнася до доказателствата, които представят от ГД „БОП“ - първо за постановлението за образуване на досъдебно производство, то в него жалбоподателят не фигурира като обвиняем. Исканията за обиск с разрешение на съдия, на съдия от специализирания съд, за което документи са представени тук, са за обиск на недвижимия му имот. Такива претърсвания са извършени и в двата му имота, което е абсолютно незаконно.

След това, наред с него са били привикани в дирекция, в Областна дирекция на МВР Бургас и други служители на Митницата. Надлежно са поканени, той (жалбоподателят) се явява, той се явява и него го задържат, без да му се обясни защо, без да е проведено нито едно процесуално действие, без разговор – Защо? На следващия ден, привечер го освобождават. Казват му „Довиждане“ и даже не се извиняват.

В тази връзка моля да постановите решение, с която да отмените заповедта за задържане като незаконосъобразна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: