ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.12.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІV-ти административен състав

На четиринадесети декември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар:  М.В.

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Административно дело номер 2914 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

За протестиращата Районна прокуратура Карнобат, редовно призовата, се явява прокурор Маринова.

За ответника Общински съвет Карнобат, редовно призован, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по протест на прокурор Щиляна Петкова – прокурор в Районна прокуратура Карнобат против чл.59, чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и чл.61 от Административно-наказателни разпоредби“ Раздел ХІІ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Поддържам протеста. Да се приемат представените от общински съвет Карнобат писмени доказателства.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

Съдът, с оглед становището на страните намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, да приключи съдебното дирене и да даде ход на устни състезания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени  с административната преписка ( с писмо изх.№22/23.11.2017г.) и тези, представи с  писмо изх.№ 23/29.11.2017г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Моля да обявите за нищожни разпоредбите на чл.59, чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и чл.61 на „Административно-наказателни разпоредби“ в Раздел ХІІ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат, като противоречаща на материалноправните разпоредби на чл.22 от ЗУО, и по-точно на глава Шеста „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби.

Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: