ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2913 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.Л.Д. и Л.М.Д., редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмета по „Строителство“, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

Явява се ДОПУСНИЯТ в предходното съдебно заседание свидетел Е.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

Свидетелят беше ИЗВЕДЕН от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

З.Ч.А. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение с приложени към него скици и снимки, които поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с отговор 4, сте записали „…Ако се приеме, че навесът е строеж VІ категория..“. Как да разбираме това, че това е позиция ако се приеме, че е VІ, а не че е тази категория?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В по предния отговор съм дала становище, че този обект - навес е демонтируем така, че реших, че след като в заповедта е  записано VІ категория, трябва да изследвам тези отстояния, които се изискват за обектите VІ категория. Затова съм казала, ако приемем.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

        

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Може ли според Вас процесният навес да бъде преместен без да се извършва демонтаж на неговите съставни части?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не може, тъй като трябва да бъдат демонтирани керемидите от покрива и при освобождаване от терена и зида се получава един обем, който не е устойчив и би трябвало допълнителни работи да се извършат за да стане устойчив и премести. Обектът се демонтира и монтира на наново.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как може да се определи процесния навес като преместваем обект ли? Как се определя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като демонтируем.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: От техническа гледна точка процесния навес второстепенна постройка ли е?

 

АДВОКАТ С.: Противопоставям се на този въпрос. Същият е правен и на него следва да отговори съдът с крайния съдебен акт.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА този въпрос, тъй като същият е правен и на него следва да бъде отговорено с крайния съдебен акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.90 и л.104 от делото/. Вещото лице излезе от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

Е.М.Г. - 57г., българска гражданка, неосъждана, семейна, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да предявите на свидетеля снимковия материал към експертизата за да се запознае с предмета на спора?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката снимките находящи се на л.113 и л.113а от делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По повод навеса, който виждате на снимките, известно ли Вие на коя дата е изграден? Кой го изгради, знаете ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Изграден е за изключително кратко време. Изграден е през почивните дни от 22.04.2017г. до 06.05.2017г., тогава се бяха събрали много почивни дни. Изграден е от съседите ни, които са на втори и трети етаж, които живеят над мен, а именно Б. Д.и С. М.. Това са жените, които живеят на втори и трети етаж над мен, а аз съм на първи жилищен етаж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Известно ли Ви е дали се касае за ремонт на съществуваща постройка или е нова такава?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не е имало никаква постройка. Преди това в продължение на 20 години имаше лека ламаринена конструкция състояща се от двускатно разположени ламарини, заварени върху 6 броя вертикални тръби с размер 2.00м. на 2,50м. Имаше стари седалки от автобуси, стари дограми. Там се събираха боклуци с години. Котки се събираха. Това беше в продължение на 20г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да са Ви уведомявали, че ще правят ремонт на стара съществуваща постройка?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Категорично не са ни уведомявали. Нито дума не се е обелила за какъвто и да е било бъдещ строеж, поправка, а с тези жени се разминаваме по няколко пъти на ден по стълбището и не сме уведомявани за каквито и да е било намерения, категорично го заявявам. Има и други съседи, които също могат да заявят, че не са били уведомявани по никакъв начин.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Известно ли Ви е за този обект да има издадено разрешение за строеж или някакви други документи за неговото изграждане?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не мога да зная. Не съм уведомявана, нямам никаква информация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Видно ли е с просто око дали има на процесният навес извършено отводняване и коминна инсталация?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: От нашият изглед, от двата балкона се вижда, че има трайна инфраструктура, иззидано е като строеж, има иззидано барбекю, чиито комин преминава и е трайно свързан с този така наречен преместваем обект. Чешмата трябва да е навътре в УПИ на 3 метра, а тя е изградена на самата гранична ограда и трябва да се обърне внимание, че има изградена трайна инфраструктура, имам предвид улуци и водосточни тръби.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Отразява ли се върху вашето имущество изградения навес и изградената инфраструктура?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Най-голямото ми притеснение е това, че всъщност размерът на покрива е всъщност на 50 см от балкона ни и на много по-голяма височина е от тази на която беше преди. Пример ще дам, при саниране преди няколко години беше сглобено модулно скеле, което беше разположено на 15 см от сградата, ширината му беше 75 см, значи имаше отстояние 105см от балкона, т.е. не е било с такива размери като сега. Огромна е почти се допира до стената на балкона, като от едната страна е на 50см, а от другата на 30см и това дава възможност дори и дете да прескочи в апартамента. Има пълен достъп по този начин на външни лица. Това е проблемът.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Първо съдът следва да направи преценка какъв е процесният навес. Искам да попитам свидетеля с какво образование сте? Имате ли техническо образование за да давате оценка какъв е обектът?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Лекар съм. Нямам техническо образование.

 

АДВОКАТ С.: Имате ли спорове и караници с казаните имена в началото на Вашия разпит?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, нямам нищо с тях. Те ако имат с мен, аз нямам. Моята претенция е че през цялото време нищо не казаха и застроиха, така че може всеки да влезе у нас. Това е проблемът

 

АДВОКАТ С.: Собственик ли сте на дворното място, където се намира навеса?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не съм собственик на дворното място.

 

АДВОКАТ С.: Собственик ли сте на апартамент в сградата където е дворното място?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Майка ми е собственик на апартамента като и аз, и тя живеем там. Майка ми е собственик на апартамента на първия етаж, но аз от 1995г. живея там с нея.

 

АДВОКАТ С.: Преди да бъде построена сградата, в която Вие живеете в момента, запозната ли сте какво е било в дворното място?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Когато започна строежът от самото начало познавам дворното място. Във вътрешния двор на мястото на старата къща имаше натурии.

 

АДВОКАТ С.: Вещото лице посочва какво има по ПУП, а в момента се говорят неща, като не исках до крайности да стигам. Казвате, че по този начин с навеса може да се стигне до вашия апартамент, че е отворено. По какъв начин може да се влезе във вашия апартамент при положение, че имотът е ограден с ограда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: От външната страна, от външните дворове със стълбичка. Може да се влезе от улицата, където има метална врата. Това е ул.Оборище, там има врата, която винаги е отворена и има свободен достъп. Качва се човек и му е до гърдите. От другата страна е строежа допрян до другия ми балкон на 30 см.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля, който остана в съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с току-що дадените показания от свидетеля, категорично ги оспорвам. Въпросите и отговорите, които бяха дадени към настоящото производство касаят техническото състояние и вида на обекта, г-жата заяви, че няма технически познания, поради което коментарите относно вида на обекта не могат да бъдат ценени като доказателства. Що касае до съжденията по отношение на това дали е изискано или несъгласие, от показанията на свидетелката се установи, че не е собственик на дворното място, съответно и не е собственик в етажната собственост. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с изказването на процесуалния представител на жалбоподателя, моля да се кредитират показанията на свидетеля, доколкото същите бяха логични и последователно дадени. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Почитаема г-жо председател, от името на доверителите ми, моля да отмените оспорената заповед, като незаконосъобразна по съображения изложени в сезиращата ни жалба и такива, които ще представя в писмена защита, в указан от Вас срок. Моля да бъдат присъдени на доверителите ми съдебно-деловодни разноски, за което представям списъ,к с препис за колегата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, от името на представлявания от мен административен орган, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. От заключението на вещото лице се установи, че процесният навес не може да бъде отделен и преместен на друго място без да не бъде демонтиран, като по този начин ще изгуби своята индивидуалност. Ето защо процесният обект е строеж, изграден без надлежно разрешение за строеж и без становище на инженер-конструктор. Административният акт е издаден от компетентен орган, при правилно приложение на материалния закон, като са изяснени всички факти и обстоятелства. Предвид изложеното моля да оставите без уважение жалбата и постановите решение с което потвърдите обжалваната заповед, като правилна и законосъобразна. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: