ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2913 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.Л.Д. и Л.М.Д., редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмета по „Строителство“, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№13513/14.12.2017г. от ответника за недопустимост на жалбата, с искане да не се дава ход на делото, а жалбата да бъде оставена без разглеждане и да се прекрати производството по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13652/19.12.2017г. от адвокат С., със становище по хода на делото и по допустимостта на жалбата. С молбата се прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с формулирани в молбата въпроси.

 

АДВОКАТ С.: С нарочната ми молба, която днес беше докладвана от почитаемия съд, сме изложили съображения по допустимостта на жалбата. Моля да съобразите, че съобщението не е за съобщаване на констативен акт по ЗУТ, а за издаването на самата заповед, като видно от доказателствата по делото то е стояло 7 дни, а съгласно § 4, ал.2, изр.второ от ДР на ЗУТ, съобщението и съответния акт трябва да стоят толкова дни колкото е срока за съответното обжалване, а именно 14 дни. Вероятно административните служители на Общинска администрация не са съобразили, че предмет на съобщението не е констативен акт по ЗУТ, чиито срок е 7 дни за възражения, а в случая срокът за обжалване е 14-дневен по чл.215, ал. 2 от ЗУТ и това е записано и в самото съобщение и заповедта. Съобщението е залепено на 22.08.2017г. и отбелязано, че е свалено на 30.08.2017г., което се удостоверя от доказателствата по делото. Опорочено е връчването на съобщението. Първото съобщение за заповедта сме го получили ноември месец, когато ни бяха връчени съобщенията на място. Предвид изложеното моля да се даде ход на делото. Имаме и доказателствено искане посочено в жалбата, а именно на л. 30, 31 и 35 от делото, където са снимани, доколкото разбирам лицевите страници на известията за доставяне, не става известно какво е изпратено, като има припокриване на информацията с бланката на самото известие, само от изложеното се обосновава наличието на правен интерес Ако се поддържа становището за недопустимост на жалбата, моля да се задължи ответният орган да представи съответния оригинал. Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че уведомяването на жалбоподателя за издадената заповед е направено надлежно, съобразно §4 ал.2 от ДР на ЗУТ, като във връзка с приложимостта на този ред са представени достатъчно относими доказателства, с които се удостоверява, че лицата са отсъстващи. Видно от представените доказателства с преписката, служителите от администрацията са действали съобразно закона, според който правата на жалбоподателя не са били нарушени. Считам, че отсъствието на лицата или умишленото непотърсване на изпратените писма, не ги поставя в обективна невъзможност, но това не следва да се вменява като нарушение на административният орган. Ето защо, моля да не се дава ход на делото като приемете, че жалбата е просрочена.

 

АДВОКАТ С.: Не може да се твърди умишлено неполучаване на документите и ако административният орган счита, че следва да бъде спазена процедурата по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ следваше да го направи и ако е налице такова нарушение, то не е от нашето действие или бездействие, а е неизпълнение на административният орган. Още един довод, който сме отбелязали в докладваната молба днес е че по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, съответното съобщение и самата заповед да бъде залепена на таблото на общината, каквото е изискването по чл.61, ал.1 от ЗУТ, а в случая ако е налице съобщаване, то, то е в ЦУ „Приморие“, а не в сградата на Общината. Действително законът допуска, ако дадено населено място има райониране по смисъла на закона, това да бъде извършено в района, но община Бургас не е разделена на райони, а такива има само в София, Варна и Пловдив. Като не е спазен реда по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, което се установявана от доказателствата постъпили от ответника, жалбата е допустима за разглеждане. Не на последно място в хода на производството сме представили пълномощно от което е видно, че доверителите ми имат упълномощени представители и не е съществувала пречка и в крайна сметка заповедите да бъдат съобщени чрез пълномощниците, като е и направено накрая.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Съобщението за поставянето заповедта, казвам съобщението, такова е изискването на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ е поставено на процесния поземлен имот. Що се отнася, че не е поставено в сградата на Общината, моля да имате предвид, че дирекция ЦУ „Приморие“ е към община Бургас, а не е район и възражението е безпредметно.

 

По направеното възражение за недопустимост на производството, съдът намира за установено, следното:

Съгласно §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, когато в този закон и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично, че съобщаването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, то се извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. В случаите, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, което се удостоверява с подписите на две длъжностни лица, съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася, и се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, района или кметството или на интернет страницата на съответния орган за времето за подаване на възражения, предложения и искания. Така направеното съобщение, както и датата на поставянето и свалянето му от таблото за обявления или от интернет страницата на органа, се удостоверява с подписите на две длъжностни лица.

Видно от посочената разпоредба, за да се пристъпи към съобщаване на актовете по ЗУТ, по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, е необходимо адресът на някой от заинтересованите лица да не е известен или то да не е намерено на посочения от него адрес. В случая в хода на административното производство е посочен като общ адрес за кореспонденция за двамата жалбоподатели гр.Бургас, ул.Войнишка №17, на който адрес са и изпращани съобщенията. Тези съобщения, безспорно не са връчени, като от доказателства по делото не става ясно как са върнати, но доколкото самия ответник твърди, че са върнати като „непотърсени“, следва да се приеме, че това е надлежното отбелязване. Връщането на съобщенията с отбелязване „непотърсени“ не изпълнява изискванията на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, лицето да не е намерено на посочения адрес, тъй като тази норма изисква ненамирането на лицето да се удостовери с подписите на две длъжностни лица. В случая е изпращано съобщение единствено по пощата и след като е върнато като „непотърсено“, органът е имал задължение да извърши посещение на място при което да бъде надлежно удостоверено, че лицата не могат да бъдат намерени. Самото оформяне като „непотърсено“ на писмата не може да се приравни на изискването, че лицата ги няма и не могат да бъда намерени на посочените адреси, като задължение редовно уведомяване е в тежест на административния орган и не може да се вмени на жалбоподателите. Ето защо, след като не е безспорно установено, съобразно законовите изисквания, че лицата не са намерени на посочените от тях адреси, не е следвало да се пристъпва към уведомяването им по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и така извършеното уведомяване не е редовно. В допълнение следва да се има в предвид и че самото залепяне и самото уведомяване по този ред не е надлежно, доколкото нормата на ал.2 от §4 от ДР на ЗУТ, изисква съобщението да бъде поставено за времето за подаване на възражения, предложения и искания. Видно от представените по делото доказателства, процесната заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и́ и това е срокът, за който е следвало да бъдат поставени съобщенията. Съобразно акт за резултатите  от обявяване на заповедта, съобщението е било поставено за срок от 7 дни, т.е. за срок по- малък от изискващия се по закон. Ето защо съдът счита, че така извършеното уведомяване по реда на §4 ал.2 от ДР на ЗУТ не е извършено надлежно и от този момент не е започнал да тече срокът за обжалване на заповедта.

По делото липсват доказателства за предприемане на други действия за връчване на заповедите, като единствено има отбелязване, че са предоставени копия на пълномощниците на жалбоподателите на 17.10.2017г., поради което и с оглед вече изложеното от тази дата започва и да тече срока по чл.215, ал. 4 от ЗУТ за обжалване на издадената заповед. Този срок изтича на 31.10.2017 г., а жалбата е подадена на 25.10.17 година, т.е. същата не е просрочен и е процесуално допустима за разглеждане.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за оставяне без разглеждане жалбата и прекратяване на производството по делото на основание чл.159, т.5 от АПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на самостоятелно обжалване, а с крайния съдебен акт, който ще бъде постановен по делото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

С оглед допустимостта на жалбата и липсата на други процесуални пречки за даване ход на делото, съдът намира че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Л.Д. и Л.М.Д. против заповед №1878/17.07.2017г. заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Навес с височина 2,40м., с дървена конструкция и с размери 2,70/5.20м. и средна височина 2.30м., находящ се в дъното на УПИ ІІ-2047, на границата с УПИ І-2048 и УПИ ХІV по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.207 по КК на гр.Бургас с административен адрес – гр.Б. ул. В №.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№13513/14.12.2017г. от ответника, по съществото на спора.

 

АДВОКАТ С.: Почитаема г-жо председател от името на доверителите ми, поддържам жалба, с която съдът е сезиран и моля да приемете представените към същата документи като доказателства по делото. С оглед указаната доказателствена тежест с нарочно определение в закрито заседание,моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, чиито задачи съм формулирал в нарочната молба, докладвана днес, с препис за ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, оспорвам така предявената жалба като неоснователна. Нямам възражение по доклада на съда. Моля да бъдат приети като доказателства представените от органа с административната преписка документи. Не възразявам срещу направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като моля за срок да представя нарочна молба с поставени и от мен въпроси към експертизата. Моля да бъде допуснати гласни доказателства, а именно да бъде разпитана ЕК.М.Г., живуща на същия административен адрес, съседка на жалбоподателите, с чийто показания ще установявам обстоятелства свързани с фактическите основания в заповедта и в частност времето на започване на строежа, характера му и разположението. Свидетелката моля да бъде при режим на призоваване.

 

АДВОКАТ С.: Възразявам по така направеното искане за разпит на свидетел, поради следните съображения. Първо времето на изпълнение на строителството няма отношение към казуса, тъй като ние оспорваме че не е налице строеж, а преместваем обект по смисъла на закона. На следващо място, не се твърди, че свидетелката е с някакви технически познания, а въпросите към вещото лице, които съм поставил, ще отговори дали е налице преместваем обект или строеж и е безпредметно да бъде допуснат до разпит това лице – свидетел. По делото са представени доказателства, с които се установява, че тя като тяхна съседка има специално отношение към доверителите ми. Тя е сигнализира за въпросното строителство. Ние твърдим, че не е налице строеж по закона, а е преместваем обект и не твърдим, че е търпим строеж и в този смисъл годината на извършването е неотносима.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в докладваната в днешното съдебно заседание молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  200лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 3- дневен срок от днешното съдебно заседание да формулира въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

По формулираните въпроси от ответника, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след като бъде предоставена възможност на жалбоподателите да се запознаят с тях.

 

ДОПУСКА искания от ответника свидетел, който да бъде призован за следващото съдебно заседание, след представяне на доказателства за внесен депозит в размер на 20 лева по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

Свидетелката ЕК.М.Г. да бъде призована на адрес гр.Б., ул.В. №, ет.. Свидетелските показания ще бъдат обсъдени с крайния съдебен акт, като се извърши преценка относно тяхното кредитиране, съобразно доказателствата по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след неговото определяне.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: