ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА Г.

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Г. 

административно дело номер 2912 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.А.,  И.А.К., П.Ж.С., В.Г.И.,  редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат Калудова, с пълномощно от днес.

 ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по СИРР при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт  с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.П.П., М.П.Н., Д.Н.Н., К.Я.Д., Р.Г. Димитрова, А.П. Ковзечлиева, редовно призовани се явяват лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.П.П.К. и М.П.К., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Т.А.,   И.А.К., П.Ж.С., В.Г.И. против Заповед №2320/31.08.2017г. на Заместник кмет по СИРР при Община Бургас, с която е одобрено ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-894 и УПИ ХІІІ-895 в кв.27 по плана на кв.Сарафово, с ПИ с идентификатори 07079.820.323 и 07079.820.322 по Кадастралната карта на гр.Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

          АДВОКАТ КАЛУДОВА: Поддържаме жалбата, като молим да отмените изцяло обжалваната заповед. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Искам да направя няколко уточнения, като в жалбата в обстоятелствената част грешно сме посочили обжалваната заповед с № 2230 и моля да се чете 2320/31.08.2017година, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-894 и УПИ ХІІІ-895. Също така в жалбата е посочено, че В.Г.И. е собственик на имот с идентификатор с последни цифри 324, а  тя е собственик на имот с идентификатор с последни цифри 343. Също е допусната грешка и при посочване на собствеността на  П.Ж.С. като тя е съсобственик само на самостоятелни обекти в сграда, и няма права на собственост върху поземления имот. Моля да ми бъде предоставена възможност до края на деня в писмен вид да посоча уточненията на жалбата.Представям доказателства за правата на собственост или други ограничени вещни права на имоти съседни на тези засегнати от одобрения ПУП и моля да ги приемете, а именно нотариални актове №№48, том ІІІ, рег.№4302, д.382 от 2003г;, №74, т.ІІІ, рег.№2934, д.№431 от 2001г., договор за продажба на недвижим имот частна държавна собственост,  нотариални актове№146, т.ІV, дело1280/1990г.; №360/ т.І, рег.№7172, дело 327 от 2008г.; нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по наследство по чл.50 от закона за наследството №208, т.І, дело №361/1965г., справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от КРНИ за ПИ с идентификатор 07079.820.343. Моля да приемете представените по делото доказателства. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза , с въпроси формулирани в молба, която представям с препис за страните.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.К.- Н.: Поддържам жалбата. Предоставям на съда по искането за експертиза.

 

ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:   Оспорваме жалбата. Предоставяме на съда по искането за експертиза.

 

          По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени  в днешното съдебно заседание  от адвокат Калудова, а именно: нотариални актове №№48, том ІІІ, рег.№4302, д.382 от 2003г;, №74, т.ІІІ, рег.№2934, д.№431 от 2001г., договор за продажба на недвижим имот частна държавна собственост,  нотариални актове№146, т.ІV, дело1280/1990г.; №360/ т.І, рег.№7172, дело 327 от 2008г.; нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по наследство по чл.50 от закона за наследството №208, т.І, дело №361/1965г., справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от КРНИ за ПИ с идентификатор 07079.820.343.

ПРЕДОСТАВЯ срок на адвокат Калудова, до на днешния ден, да представи в писмен вид уточнение към жалбата, като препис от тази молба да се връчи на ответника с възможност в 3-дневен срок от уведомяването да изрази становище.

По искането за допускане на експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изтичане на срока за становище, респ. при депозиране на такова становище.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.04.2018година от 13.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: