Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 306                 23 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 290 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Югоизточни зелени проекти“ООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с“Славейков“, бл.69, партер, представлявано от В.Н.Н. против решение № 2099 от 22.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4624/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 1836/14.08.2017 г., издадено от заместник директора на ТД НАП - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ вр. с чл.118, ал.1 и ал.4 ЗДДС, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 / хиляда/лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление, алтернативно-.да се намали размера на наложената имуществена санкция към минимума, установен в разпоредбата на ч.185, ал.1 ЗДДС.

Ответникът по касационната жалба - ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд - Бургас да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 2099 от 22.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4624/2017г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 1836/14.08.2017 г., издадено от заместник директора на ТД НАП - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. с чл.118, ал.1 и ал.4 ЗДДС, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, на „Югоизточни зелени проекти“ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 / хиляда/лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че нарушението, описано в АУАН и НП се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Счел е въз основа на показанията на актосъставителя, че в проверявания обект, стопанисван от „Югоизточни зелени проекти“ООД, е извършена продажба на услуга срещу заплащане, като към момента на проверката, в обекта не е имало монтирано, работещо, въведено в експлоатация, свързано дистанционно с НАП, фискално устройство. Изложени са мотиви, че с бездействието си „Югоизточни зелени проекти“ООД е осъществил от обективна страна състава на нарушението, за което законосъоразно е санкционирано на основание чл.185, ал.1 ЗДДС.

    Установява се от адимнистративнонаказателната преписка, че на „Югоизточни зелени проекти“ООД е съставен АУАН № F318209 за това, че при извършена проверка на 13.07.2017 г., в 11.10 часа, от органи по  приходите на стопанисвания от дружеството търговски обект - автовлак - атракцион, находящ се в гр. Бургас - Морска градина, с направление от „Морска гара“ до Кея на „Морската градина“ и обратно, за „контролна покупка“ по смисъла на § 1 т.6 пр. 1 от ДР на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. от органите по приходите, на услуга - превоз на пътници с автовлак от „Морска гара“ до Кея на „Морската градина“ на обща стойност 1.00 лв., платена в брой, след получаване на плащането, не била издадена фискална касова бележка, поради липса на монтирано, въведено в експлоатация и регистрирано в НАП ФУ. За пътуването е представен билет №0428233. В АУАН е посочено, че липсата на лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на РБ задължава „Югоизточни зелени проекти“ООД да регистрира и отчита дейността си по „продажба на услуга превоз на пътници“ с автовлак - атракцион на територията на гр. Бургас чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по реда на Наредба Н-18 на МФ/ 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. При извършена справка за регистрирани ФУ в системата на НАП било установено, че за „Югоизточни зелени проекти“ООД не е налице регистрация на ФУ. В АУАН се сочи, че дружеството е задължено, но не използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка. Въз основа на така съставения акт е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление, в което установените факти са описани по идентичен начин. 

 Основното възражение на касатора е, че АУАН е съставен в отсъствие на управителя на „Югоизточни зелени проекти“ООД, както и че актът не е предявен и връчен на надлежно упълномощен  представител на дружеството.  В касационната жалба се излагат и доводи, че в АУАН, както и в НП са описани три отделни административни нарушения, а на „Югоизточни зелени проекти“ООД е наложена една имуществена санкция,  с което е нарушено правото му да разбере за извършването на кое от тях е предявено обвинение на дружеството и  е ангажирана отговорността му.

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Установява се от съдържанието на АУАН, че същият е съставен в присъствие на Диана Петрова Георгиева и е връчен на същата в качеството й на упълномощено лице. От представеното в административната преписка пълномощно /на л.15 от анд 4624/2017 г./, се установява, че тя не е била упълномощена от управителя на „Югоизточни зелени проекти“ООД с правото да представлява дружеството пред НАП при съставяне и връчване на АУАН за нарушения на ЗДДС, а само във връзка с финансово- счетоводната му дейност. Предвид това съдът намира за основателно възражението в касационната жалба, че актът е съставен в отсъствие на управителя на „Югоизточни зелени проекти“ООД и не му е връчен, а вместо това е предявен и получен от лице без представителна власт. С това е ограничено гарантираното от закона право на лицето, сочено като нарушител, да предяви своите възражения срещу повдигнатото му с акта обвинение. Допуснато нарушение е от категорията на съществените процесуални нарушения и представлява самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно.

На следващо място, съдът намира, че не става ясно от обстоятелствената част на АУАН и НП и от дадената правна квалификация на деянието какво точно нарушение е вменено на „Югоизточни зелени проекти“ООД. От една страна е посочено, че е извършена контролна покупка на услуга, за която е платено в брой, без да е издадена фискална касова бележка, което деяние представлява самостоятелно нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС и на чл. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., за което е предвидено наказание глоба или имуществена санкция в разпоредбата на чл.185, ал.1 ЗДДС.  От друга страна се сочи, че в провервания обект не е било монтирано и въведено в експлоатация ФУ, регистрирано в НАП и с изградена дистанционна връзка с НАП, което представлява нарушение на изискванията, установени в  чл.7, ал.1 или ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. Дадената правна квалификация на установеното при проверката деяние като нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12. 2006г. във вр. чл.118, ал.1 и ал.4 ЗДДС също е неясна и допълнително създава объркване относно действителната воля на административно наказващия орган, като се има предвид, че на „Югоизточни зелени проекти“ООД е наложена имуществена санкция на основание чл.185, ал.1 ЗДДС. Не става ясно дали дружеството касатор е санкционирано за това, че не е издало фискален бон за извършената от него продажба на услуга, платена в брой или за това, че не е монтирало, въвело в експлоатация фискално устройство, регистрирано и с изградена дистанционна връзка с НАП. За съда не съществува възможност да изяснява и конкретизира волята на административнонаказващия орган.

Сочените пороци налагат извода за незаконосъобразност на наказателното постановление, което налага неговата отмяна.

Изложеното мотивира съда да приеме, че оспореното решение е неправилно и следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК,  Административен съд - Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2099 от 22.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4624/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас и вместо него постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1836/14.08.2017 г., издадено от заместник директора на ТД НАП - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ вр. с чл.118, ал.1 и ал.4 ЗДДС, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, на „Югоизточни зелени проекти“ООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с“Славейков“, бл.69, партер, представлявано от В.Н.Н., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00/ хиляда/лева.

Решението е окончателно.

                            

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                

 

                                                   2.