ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 290 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.А.К. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Б. - представя пълномощно.

         За ответника Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури София - редовно уведомен, се явява юк. А. с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с вх. № 5051/28.05.2015 г. по опис.

 

         По хода на  делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Б.: По отношение на представените доказателства, моля, да бъдат приети. По отношение на документ приложен на л.271 от делото, оспорваме същият като неверен, като считаме, че е съставен за да послужи пред настоящото производство. При сравнение на приложения документ на л.70 и л.271 от делото се установява че същите не са идентични, съдържанието им е различно и по конкретно в горния десен ъгъл на документа на л. 70 има отбелязване „Т.Н.”, липсващо в документа на л. 271 от делото. Моля да задължите ответника да представи оригинала на документа намиращ се на л.70, като същият бъде извлечен от деловодна система „Акстър офис” от деловодния регистър към деловодната система на ИАРА, заведен като приложени към Докладната записка с изх. № Z – 6982/2/ от 19.11.2014г. /л. 33 от делото/. В случай, че не бъде представен оригинала, моля, да се изключи от доказателствения материал. В случай, че бъде представен отново документа на л.271от делото, моля, да бъде извършена съдебно-техническа експертиза, която да извърши справка в деловодната система и да установи от коя дата е документа и фигурира ли името на „Т. А.”*** при ГД „РК” на ИАРА и  видно от приложените заповеди за назначаване, е назначен за първи път в ИАРА на 01.10.2014 г.

По отношение на задължението на ответната страна да представи дневник на извършваните ремонти, заявявам, се че същият не е наличен. Доверителят ми  в качеството на началник, именно по този дневник, е установил несъответствие и извършени неправомерни ремонти от наличното по този дневник. Да се установи съществува ли такъв.

 

         Юк. А.: Не е наличен такъв дневник, както съм посочила в молбата. Дневникът го няма.

 

         Адв. Б.: Считаме, че този дневник умишлено се укрива. Моля да се уточни дали всички докладни записки за извършени на ремонти са представени по делото.

 

         Юк. А.: Всички са представени по делото.

 

         Адв. Б.: Моля да задължите ответника да представи доказателства за зачисляване на автомобил Тойота Корола на жалбоподателя.

 

         Юк.  А.: Приложена е по делото такава заповед за зачисляване.

 

         Адв. Б.: Автомобилът никога не е бил зачисляван на В.К..

 

         Юк. А.: Моля да приемете представените от нас доказателства с молба от 20.05.2015 г. Уточнявам, че Т.А. не е началник на ИАРА, а е Главен директор на Главна дирекция „Рибарство и контрол”. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ответника с молба вх. № 5051/28.05.2015 г. писмени доказателства по опис.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя като неотносими към предмета на спора.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия,  считаме, че издадената заповед за дисциплинарно наказание  „Забележка” е изцяло незаконосъобразна, тъй като в заповедта не е установено нарушението, за което доверителят ми е наказан. Ще представя писмени бележки. Моля за присъждане на  направените по делото разноски.

 

         Юк. А.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да отхвърлите жалбата срещу процесната Заповед № ЧР 15 от 20.01.2015 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за наложеното на В.А.К. дисциплинарно наказание „Забележка” като неоснователно. Моля за предоставяне на срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 5-дневен срок от днес да представят писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: