ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети май                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 290 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя В.А.К. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Б.  - представя  пълномощно.

         За ответника Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури София - редовно уведомен, се явява юк. А. – представя пълномощно.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Юк. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на В.А.К. *** против Заповед № ЧР 15/20.01.2015 г.  на изпълнителния директор на ИАРА, с която му е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на основание чл.92 от Закона за държавния служител във вр. с чл. 89, ал. 2 т.1 от същия закон.

 

         Адв. Б.: Поддържаме жалбата, както и доказателственото искане за прилагане на липсващи доказателства, а именно: Заповед за зачисляване на автомобил „Тойота Корола” с рег. № СА 37 53 АМ за периода 01.01.2014 г. - 01.01.2015 г.; Дневник за извършени технически обслужвания на ППС  за  същия автомобил за същия период; Всички заповеди за назначаване на Т. А. в ИАРА, без значение в какво качество; заявки за извършване на ремонти на същия автомобил за същия период; надлежно заверено четливо копие от поръчка от 28.07.2014г. за автомобил „Тойота Корола” на л.70 от делото.

Правим искане да задължите ответника да приложи всички заповеди за назначаване на лицето Т. А., което е подписало тази поръчка.    По отношение на представените доказателства от ответника – оспорваме поръчката като неистински и антидатиран документ, тъй като на посочената на поръчката дата 28.07.2014 г. е вписано лице като „заявител Т. А.” – назначен за началник на ИАРА след като доверителят ми е бил освободен от тази длъжност на 03.11. Няма как след като Т. А. не е работил в ИАРА, да е изготвил посочения документ, находящ се на л.70 от делото. Молим да изискате оригинала, предвид, че документът не е ясен. Оспорваме и фактура, приложена на л. 71 – като неотносима по спора. В същата относно посочения филтър за климатик и ремонт на услуга, не е отразено за кой точно автомобил се отнасят. Т. А. е подписал фактурата и може да е правил ремонт на собствения си автомобил, но няма как да знаем.

Водим свидетел за разпит, с показанията му ще установяваме на кого е бил зачислен автомобила и кога са извършени ремонтите.

 

Юк. А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени  по опис с наше писмо № 1100-158 от 23.02.2015 г. писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Не сме уведомени за разпит на свидетел.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

 

УСТАНОВЯВА САМОЛИЧНОСТТА на свидетеля, както следва:

 

Е.В.П.на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, със средно образование, бивш колега на жалбоподателя в ИАРА.

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. Б.: Каква е процедурата по ремонти в ИАРА?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  В случай на авария, служителят кара автомобила до сервиз, прави се оглед, установяват се проблемите, изготвя се протокол с оферта, които служителят представя със заявка пред началника, който заявява автомобила в ИАРА София за ремонт и всичко около ремонта се описва в дневниците по ремонтите.

 

За да узнае началника на сектор Бургас, че ще се извърши ремонт, би трябвало да има заявка от лицето, на което е зачислен автомобила.

 

Адв. Б.: Колко автомобили с марката „Тойота Корола” има в ИАРА?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Аз знам за един, зачислен на бивш инспектор Н.М.И.

 

Адв. Б.: По времето в което В.К. е бил началник на ИАРА, бил ли е извършван ремонт на автомобили с марката „Тойота Корола”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Доколкото знам, по това време не е извършван ремонт на автомобила.

 

Адв. Б.: Нямам повече въпроси.

 

Юк. А.: Нямам въпроси.

 

Съдът няма въпроси към свидетеля.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ЗАДЪЛЖАВА изпълнителният директор на ИАРА – гр. София, в 7-дневен срок от днес, да представи надлежно заверени следните документи: Заповед за зачисляване на автомобил „Тойота Корола” с рег. № СА 37 53 АМ за периода 01.01.2014 г. - 01.01.2015 г.; Дневник за извършени технически обслужвания на ППС  за  същия автомобил и същия период; всички заповеди за назначаване на Т. А. в ИАРА, без значение в какво качество; заявки за извършване на ремонти за същия автомобил и за същия период; надлежно заверено четливо копие от поръчка от 28.07.2014г. за автомобил „Тойота Корола” на л.70 от делото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.07.2015 година от 11,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: