ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети януари                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2909 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д.Н.М.,  редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител адв.П.В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.                

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА “СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

По хода на делото:

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да   се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по искова молба от Д.Н.М., ЕГН **********,  с адрес: ***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ при Министерство на правосъдието – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 20 000.00 лева, представляващо обезщетение за нанесените му неимуществени вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органи и длъжностни лица от ГД“ИН“ към МП на РБ, за периода от 26.10.2012г. до 26.10.2017г., както и лихви от момента на вредата до окончателното изплащане на сумата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор  входящ № 461/12.01.2018г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, чрез пълномощника ю.к.Ч., към който са приложени писмени доказателства, както следва: Заверено копие  на заповед № Л-1165/20.03.2017г. за осъществяване на процесуално представителство на ю.к.Ч.. Приложена е справка от комисар Б.М.-*** на Затвора град Бургас, относно условията, при които е изтърпявал наказанието си ищеца през процесния период от 26.10.2012 г. до  26.10.2017г., с данни за тяхната квадратура, хигиената, водоснабдяването, реда за ползване на помещения за бани, тоалетни, достъп до труд и т.н., включително условията за достъп и престой на открито. Представено е копие от здравен картон. Приложено е и копие от формуляра на затворническото досие на Д.Н.М..

Съдът докладва, че по делото с входящ №1142/29.01.2018 година е постъпило писмено становище от ищеца по делото Д.Н.М., чрез процесуалния му представител адв.Н., с което уточнява периодите на претенцията: от 24.12.2011г. до  26.12.2012г., от 26.12.2012г. до 25.09.2013г., от 17.03.2015г. до 01.06.2015г. , от 20.09.2017г. до датата на приключване на съдебното дирене или изтърпяване на наказанието 5 м. по НОХД 2348/17 г. на РС Бургас и 14 дни „изолиране в наказателна килия“. Със становището са направени и доказателствени искания.

АДВ.В.: Уточнявам периода, съобразно изложеното от ответника по делото ГД“ИН“-София. Последният период по т.4 да се чете: „ от 03.08.2017 година до датата на приключване на съдебното дирене или изтърпяване на наказанието 5 м.по НОХД №2348/2017г. на РС Бургас“, а не 20.09.2017 година. Поддържаме доказателствените искания. Водим едни свидетел за разпит, който допуснахте. Свидетелят ще бъде разпитан за условията в Затвора-Бургас, който е установил сам при посещенията при М., както и характера на Д.М. след изтърпяване на едно от наказанията през перирода от 17.03.2015 до 01.06.2015 година, т.е. периода, който е посочен в т.3 от становището ни. Поддържам исковата молба, поддържаме становището и доказателствените искания. Моля да ми се даде възможност с оглед отговора на ответника да направя и други искания. Следва да се уточни в какви спални помещения е бил.

ПРОКУРОР Ч.: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да я приeмете, ведно с измененията в днешното съдебно заседание,  като приобщите получените от административния орган писмени доказателства. По основанието на исковата молба ще взема отношение по-късно. Във връзка  с доказателствените искания, които са депозирани в първоначалната молба считам, че ризпит на сведетля е относим и следва да бъде допуснат. Във връзка  с т.2 и т.3 следва да се установи за процесните периоди в кои точно килии е  изтърпял наказанието и колко души са била в тях през този период. Нямам други доказателствени искания.

Съдът след изслуша страните във връзка с направените от тях искания по доказателствата по делото и изразените становища,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства от ответника по делото с писмен отговор входящ №461 12.01.2017 година, а именно: Справка от комисар Б.М.- началник на Затвора Бургас, копие от здравен картон, копие от документи съдържащи се във формуляра на затворническото досие на Д.Н.М..

АДВ.В.: С Ваше определение при условията на довеждане са допуснати до разпит двама свидетели. Ние водим единия от тях, като поддържам искането за допускане до разпит на посочените в становището  лица, които следва да бъдат призовани за следващото съдебно заседание, тъй като единият е в Затвора Бургас, а другия в Затворническото общежитие в Дебелт.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на ищеца за допускане до разпит на посочените в писмената молба  свидетели, представена днес по делото, които изтърпяват към днешна дата наказание „лишаване от свобода“, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит посочените двама свидетели, а именно: И.Р.Д., излежаващ присъда в Затворническото общежитие в Дебелт и М.В., излежаващ присъда в Затвора Бургас, които следва да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

Съдът намира за основателно направеното от процесуалния представител на ищеца искане да бъдат уточнени по периоди помещенията, в които ищеца е изтърпял наказанието си „Лишаване от свобода“ в Затвора град Бургас, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС да представи справка за килиите,  в които е изтърпял наказанието си ищеца, съобразно посочените  периоди, като в справката да бъдат посочени площ на спалните помещения, числеността на лишените от свобода, размерите на прозорците, етажите на легловата база и достъпа на дневна светлина.

АДВ.В.: По делото е представена заповед за налагане на наказание „изолиране в наказателна килия“, тя е представена, но моля и да се представи справка за периода, в който е бил там.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам доказателствени искания, не възразявам.

Съдът намира за остнователно искането на процесуалния представител, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС да представи справка за периода, в който ищеца Д.Н.М. е изтърпял наказинието си съгласно заповед от 12.02.2013 година за налагане на наказание на ищеца „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“

АДВ.В.: Ищецът твърди, че през лятото е непоносима жега и с оглед на това ние считаме, че следва да се води график на температурния режим и ако има график да се представи.

Съдът намира за основателно  направеното искане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС при наличието на документ, в който се съдържат данни за температурния режим в спалните и общите помещения да бъде представен по делото.

Съдът въведе в съдебната зала водения от процесуалния представител  на ищеца свидетел, на когото сне самоличност, както следва:

К.С.В.: ЕГН **********, българка, български гражданин, с висше образование, неосъждана.

Без родствени или други отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: От кога познавате Д.М.?

СВИДЕТЕЛКАТА В.:  Познавам го от лятото на 2015 година. От общи приятели  се  познаваме. Тогава беше изязъл от Затвора и от  тогава го познавам, от лятото на 2015 година. За престоя в Затвора ми е разказвал, че не му е било добре там. Лятото го виждах, по тялото си имаше рани. От него знам, че са били от насекоми, мишки, дървеници и др. от Затвора. Раните бяха нещо като лишеи, обриви, пъпки не мога точно да определя. За условията в Затвора ми казвал, че е мръсно, няма тоалетни, че се е  изхождал в кофа. Аз съм посещавала М. в Затвора  през 2017 година, беше лятото на 11 август  2017 година. Когато отидох на посещение беше мръсно, горещо, много време се чакаше, нямаше тоалетна. Със затворниците се общува през две решетки, без докосване и в общо помещение с минимум поне 10 човека и всичко става с надвикване, не можем да се чуем  и да си говорим.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Извън Затвора какъв човек е М., като характер?

СВИДЕТЕЛКАТА В.:Извън Затвора М. е добър, не е лош. Стеснителен е. Знам, че е бил много депресиран. От приятелите  му знам, че преди не е бил такъв, преди да влезе за първи път в затвора.

АДВ.В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Вие знате ли за какво е бил в Затвора?

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Не, не съм наясно. Той е бил  депресиран от самото място. От затворническата среда.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля В..

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.02.2018 година от 14:00 часа,за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Свидетелите И.Р.Д. и М.В. да бъдат призовани и доведени за насроченото съдебно заседание чрез администрацията на Затвора град Бургас.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: