ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2908  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.Е., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№1559/06.02.2018г. от жалбоподателката, която е с идентично съдържание на представената преди предходното съдебно заседание молба от адвокат Ч., която не е подписана.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№1774/09.02.2018г. от жалбоподателката, с приложени към нея писмени доказателства под опис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. да се приключи събирането на доказателств.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№1774/09.02.2018г., писмени доказателства под опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо съдия моля да оставите без уважение подадената жалба, тъй като считам че от представените по делото доказателства се установява, че издаденото решение на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Бургас е правилно и законосъобразно, в частта му, с която е оставена без уважение подадената жалба от С.Е. срещу задължителните предписания на контролен орган в ТП на НОИ гр.Бургас. Правя възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение и моля да присъдите такова в минимален размер съгласно Наредба №4 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: