ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 2908 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.Е., редовно призована, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.М.Е. против решение №1040-02-108/28.09.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, в частта в която е оставена без уважение жалбата и́ вх.№ 1012-02 261/29.08.2017година, в частта срещу задължителни предписания №ЗД-1-02-00305109/16.07.2017г.на Контролен орган към ТП на НОИ гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№13369/11.12.2017г. от адвокат Ч., процесуален представител на жалбоподателя, която възпроизвежда съдържанието на сезиращата съда жалба. Към молбата са приложени доказателства, а именно протокол №ПО-020002173990-073/27.09.2017г. на ТД на НАП Бургас, извлечение от трудова книжка на жалбоподателката 1стр., задължителни предписания №ЗД-1-02-00305109/16.08.2017г. на ТД на НОИ Бургас и молба със становище по съществото на спора, която не е подписана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да имате предвид, че задължителните предписания са дадени във връзка с подаване на декларация обр.ОКД-5, които не са подавани от лицето, но същото се е осигурявало и е подавало данни по чл. 5 от КСО, в които информацията отговаря на задължителните предписания. Не става ясно, защо същите се обжалват. Да се приемат представените по делото доказателства С обжалваните предписания не се променя фактическото положени на жалбоподателя. Фактическото положение отговаря на това жалбоподателя да подаде точно този вид декларации. Да се приемат представените с молбата писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с молба вх.№13369/11.12.2017г., писмени доказателства.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът констатира, че към молба вх.№13369/11.12.2017г., която възпроизвежда съдържанието на сезиращата съда жалба е приложена и друга молба, в която се иска да бъде даден ход на делото и се поддържа жалбата. В молбата е изразено становище по съществото на спора, която не е подписана от адвокат Ч., въпреки, че е посочено, че изхожда от него. Предвид на горното следва да се даде възможност на жалбоподателя да посочи изрично поддържа ли становището изразено в тази молба, както и да ангажира доказателства във връзка с указанията на съда и изразеното становище от ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да посочи изрично дали поддържа становището изразено в молба, приложена към молба вх.№13369/11.12.2017г., както и да ангажира доказателства във връзка с дадените указания от съда.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 10.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с дадените в днешното съдебно заседание  указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: