ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2906 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Г.Х., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от Х.Г.Х. против Заповед № 923/13.10.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, с която е наредено да бъде извадена от употреба контролна горска марка /КГМ/ серия А, № 2201 и да бъде обявено за невалидно Удостоверение № 7260/26.06.2015 г. за изработка и регистрация на КГМ серия А, № 2201, вписана в регистъра на името на жалбоподателя.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо с вх. № 11957 от 10.11.2017 г. от пълномощника на административния орган, постановил оспорената Заповед. С цитираното писмо са изпратени с искане за приемането им като доказателства документи по нарочен опис. В писмото е формулирано и искане на основание чл. 144 апк във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 4 гпк производството по настоящето дело да бъде спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по административно дело № 2907 от 2017 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да приемете представените до момента доказателства. Нямам доказателствени искания. Присъединявам се към искането на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за спиране на настоящето производство до приключване на производството по адм. дело № 2907/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас, като считам, че това дело има отношение към настоящето.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод искането за спиране на настоящето производство и след извършена служебна справка съдът установи, че на производство пред  Административен съд гр. Бургас е и адм. дело № 2907 от 2017 г. по описа на съда. Делото е образувано по повод жалба от настоящия жалбоподател Х.Г.Х. против Заповед № 886 от 06.10.2017 г. на изп. директор на Изпълнителна агенция по горите. Анализът на оспорената в настоящето производство Заповед № 923 от 13.10. 2017 г. на изп. директор на Изпълнителна агенция по горите показва, че основания за постановяването й е и Заповед № 886 от 06.10.2017 г. В този смисъл образуваното административно производство по оспорване на Заповед № 886 от 06.10.2017 г. безспорно се явява преюдициално по отношение на настоящия спор. Съгласно нормата на чл. 229, ал. 1, т. 4 гпк, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 апк, съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. В настоящия случай образуваното адм. дело № 2907 от 2017 г. относно законосъобразността на Заповед № 886 от 06.10.2017 г. безспорно има значение за правилното решаване на настоящия спор.

По изложените съображения и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 гпк във връзка с чл. 144 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Спира производството по адм. дело № 2906 от 2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас до приключване с влизане в сила на краен съдебен акт на производството по адм. дело № 2907 от 2017 г. по описа на съда.

Настоящето Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес, по отношение на жалбоподателя и в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението по отношение на ответника.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,09  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: