ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,23.03.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и трети март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2290 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.К., редовно уведомена, не се явява; за нея - адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 84 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Публичен Изпълнител при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата. Правя доказателствено искане във връзка с промените в ДОПК, като моля да задължите ответната страна да представи актуална справка към този момент за задълженията на моята доверителка, с оглед въведеното задължение за служебно отписване на публични държавни вземания, които са погасени по абсолютна 10-годишна давност. Ако това е направено, то да се даде справка какви задължения са останали за моята доверителка, за да може да се прецени давността и за тях.

 Искаме от административния орган отписване на задълженията, поради погасяването им по давност.

 

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата. Възразявам по направеното искане. Страната може при всяко едно положение да се снабди с удостоверение за липса на задължения. Освен това, по тези задължения точно посочени по вид, година, дата, считам, че в правомощията на съда е да се произнесе по същество и да прецени погасени ли са по давност. Това са стари задължения, за които има точна справка.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателката за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателката да се задължи ответната страна да представи справка за всички задължения на лицето.

 

Адв.К.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт С.: Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите подадената жалба и да отмените атакуваното разпореждане на публичния изпълнител на ТД на НАП-Бургас като незаконосъобразно. Изложили сме съображения за погасяване по давност на претендираните задължения с тези актове за АУЗД. Това може да бъде констатирано и от съда.

С изтичане на определен период предвиден от закона, след който административният орган с новите изменения на ДОПК следва служебно да заличи публичните държавни вземания погасени по давност, т.е. да ги отпишат. В този смисъл считам издаденото разпореждане за незаконосъобразно и необосновано.

Моля да ни присъдите направените в настоящото производство разноски, за което представям списък за разноските.

Моля за решение в този смисъл.

 

 

 

Юрисконсулт С.: Моля да по отхвърлите жалбата като  неоснователна, като подкрепите действията на публичния изпълнител обективирани в Разпореждане № 94-А-424 от 21.08.2014г. като правилни и законосъобразни, тъй като към момента на издаване на разпореждането  задълженията са установени  с АУЗД и не са били погасени по давност.

Моля да ни присъдите разноските по делото, като евентуално, ако счетете, че жалбата следва да бъде уважена, то да присъдите разноски съобразно сложността на делото.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: