Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 971

 

гр. Бургас, 17.05.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет  и  шести април две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря ЙОВКА БАНКОВА и на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 28 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по две касационни жалби – едната е подадена от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, а втората – от Началника на Митница Бургас срещу решение по АНД № 3445 по описа на Районен съд Бургас за 2017 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 1841/21.11.2017 год. по АНД № 3445/2017 год. на Районен съд Бургас е изменено Наказателно постановление № 707/13.06.2017 год. издадено от началник на Митница Бургас, с което за нарушение на чл.110, ал.1, вр. с чл.44, ал.1, т.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на „Топлофикация - Сливен“ ЕАД, на основание чл.110, ал.3 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева като е намален размера на санкцията на 2000 лева.

Касаторът „Топлофикация - Сливен“ ЕАД обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на съдебния акт. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и измененото с него наказателно постановление.

Касаторът Митница Бургас обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на съдебния акт. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт, в частта с която е изменено наказателното постановление и да се потвърди изцяло НП.

В с.з. касационният жалбоподател „Топлофикация - Сливен“ ЕАД и ответник по касация редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява

В с.з. касационният жалбоподател Митница Бургас и ответник по касация, редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба на „Топлофикация Сливен“. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде потвърдено изцяло. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбите, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба на „Топлофикация Сливен“ за подадена в срок, процесуално допустима, и по същество – основателна.

Касационната жалба на Митница Бургас е подадена в срок и е процесуално допустима, но настоящата инстанция намира същата за неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

С наказателното постановление „Топлофикация - Сливен“ ЕАД е санкционирано за това, че в качеството си на регистрирано лице съгласно чл.57а, ал.1, т.2 от ЗАДС не е внесло в държавния бюджет дължимия акциз за данъчен период 01.01.2017 год. – 31.01.2017 год. в законоустановения срок – до 14.02.2017 год. включително, а същия е бил внесен съответно в периода 21.02.2017 год. – 27.02.2017 год.

         За констатираното е бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, предявен на упълномощено от дружеството лице и въз основа на който акт е издадено НП № 707/13.06.2017 год.

         За да постанови оспореното съдебно решение районният съд е приел, че фактът на повторността е наведен за първи път едва в НП, но разпоредбата на чл. 42, ал. 3 ЗАНН е спазена при описание на нарушението чрез всички елементи от фактическия състав на деянието. Сочи, че доколкото се касае до определяне размера на наказанието по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 7 ЗАНН, не е необходимо това обстоятелство да е посочено в АУАН по смисъла на разпоредбата на чл. 42 ЗАНН. Поради което е приел, че не е нарушено правото на защита на наказаното лице, но е съобразил, че размерът на санкцията не отговаря на извършеното нарушение, поради което е изменил същия към минимума.

Настоящата касационна инстанция не споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка.

Настоящият съдебен състав констатира, че в АУАН № 620/11.04.2017 год. послужил за основание за издаване на обжалваното наказателно постановление никъде не е посочено, че нарушението, за извършването на което дружеството е привлечено към административнонаказателна отговорност е извършено в условията на повторност. За първи път наличието на наказателни постановления за други предходни нарушения на чл.44, ал.1,т.6 от ЗАДС, спрямо които настоящото се явява извършено в едногодишен срок, е споменато в един абзац в обстоятелствената част на наказателното постановление. Въпреки това при обобщеното посочване на извършеното нарушение индивидуализирано чрез дата, място, предмет, извършител, описано в наказателното постановление точно преди разпоредителната му част, отново не е посочено, че то е извършено в условията на повторност. Настоящият състав счита, че това е особено съществено нарушение на процедурата, което пряко води до нарушаване правото на защита на санкционираното дружество, защото то е обвинено за едно деяние, а е наказано за по-тежкия квалифициран състав предвиждащ наказание, когато деянието е извършено в условията на повторност. Абсолютно недопустимо е едва в акта, с който се налага наказанието дружеството за първи път да научи, че неговата отговорност ще бъде ангажирана за деяние, извършено при условията на повторност, тъй като е санкционирано за деяние, което не е установено по надлежен ред и по което не се е защитавал.

Този пропуск наказващият орган не може да санира пред съда представяйки издадените НП. В този смисъл като е приел, че отговорността на касатора „Топлофикация – Сливен“ ЕАД е законосъобразно ангажирана, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона.

По тези съображения решението на районния съд е неправилно и следва да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

 На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1841/21.11.2017 год. по АНД № 3445/2017 год.по описа на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 707/2017 год. на началника на Митница Бургас, с което на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, на основание чл.110, ал.3, вр. ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложена имуществена санкция в размер на  5 000 лв.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                              ЧЛЕНОВЕ