Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        600                               04.04.2017 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на девети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 28 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адв. Д.С.- процесуален представител на „ММТС“ ООД с ЕИК *** против решение № 413 от 24.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1777/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на обжалваното решение и на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е изменил наказателно постановление № 24-001005/15.09.2016 г., издадено от изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на касатора „ММТС“ ООД административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като е намалил размера на наказанието на 1500 лева.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е счел, че са налице елементите от състава на нарушението по чл. 414, ал.3 от КТ и правилно е ангажирана отговорността на търговското дружество, но наложеното наказание не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението е правилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от касатора „ММТС“ ООД. От събраните доказателства по делото е установено по несъмнен начин, че на 27.06.2016 г. в 09.00 часа лицето Н.Ж.Н. с ЕГН *********** е било допуснато до работа в обекта на касатора- бистро „Хелиус“ в гр. Обзор, на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 20. Установено е също така, че трудовият договор между тях е бил регистриран по-късно- уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ е било депозирано в НАП в 16.09 часа на 27.06.2016 г. С неизпълнение на задължението да връчи на работника копие от справката, преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност. Неоснователни са доводите на процесуалния представител на касатора за несъставомерност на деянието. Обстоятелството, че последният е спазил 3-дневния срок за регистриране на трудовия договор в НАП в случая е ирелевантно, доколкото той не е наказан за неизпълнение на това задължение.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 413 от 24.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1777/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.