ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№340                         дата  05 февруари 2015год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 05 февруари 2015год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………..

 

разгледа адм. дело № 28 по описа за 2015 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.Й.А. ***, *** против неоснователно бездействие на община Поморие, Дирекция „УТЕС“ да извърши процедура по изменение (допълване) на ПУП по реда и на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ по отношение на имот с пл. № 324, кв.16 по регулационния план на с.Медово, община Поморие, след което да издаде скица на имота, след което жалбоподателят да упражни правото си на изготвяне на констативен нотариален акт за собственост върху имота, след което да се довърши процедурата по оцифряване на имота и получаване на идентификатор съгласно ЗКИР, както и извършване на последващо вписване в кадастралния регистър. Поради бездействието на общината или лошо извършеното от нея изпълнение жалбоподателят  претендира и заплащане на претърпени неимуществени вреди, в резултат на понесени притеснения, необмислени разходи за организиране на правна защита, в размер на 2108лв., ведно със законната лихва, считано от предявяване на претенцията. Претендира разноски.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на предмет, тъй като съдът не констатира неоснователно бездействие на административен орган по смисъла на чл.256 от АПК.

Видно от представената административна преписка (значителна част от която е неотносима към настоящия спор, тъй като касае предходно заявление на жалбоподателя) жалбоподателят А. ***, Дирекция „УТЕС“ заявление вх. № ТСУ-1175/30.05.2014г., видно от което, поискал е осъществяване на процедура по реда на чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във вр. с § 4, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗКИР, като е посочил, че желае провеждане на процедура по изменение (допълване) на ПУП относно владения от него имот с пл. № 324, кв.16 по регулационния план на с.Медово, община Поморие, както и издаване на скица за имота след осъществяване на допълването, сдобиване с констативен нотариален акт и впоследствие упражняване право на вписване в кадастралния регистър. Това заявление е разгледано от ЕСУТ в община Поморие, за което е съставен Протокол № 15/09.07.2014г., видно от който експертният съвет е посочил, че по това заявление вече се е произнесъл със свое решение по т.16 от Протокол № 22/04.09.2013г. Понастоящем съдът не обсъжда това предходно заявление и протокол на съвета, по които е взел становище в Определение № 179/04.02.2014г. по адм. дело № 2822/2013г. на Административен съд – Бургас (приложено към настоящото). Посочил е също така, че следва да се вземе становище относно законността на реализираното в имота строителство. Видно от писмо рег. № ТСУ-1175-3/22.08.2014г. от младши експерт „Контрол по строителството“ в община Поморие, не са налични строителни документи относно законността на постройките в имота. След това писмо съдът не констатира последващо движение по административната преписка.

С оглед горните фактически данни не е налице неоснователно бездействие на общинската администрация по смисъла на чл256 от АПК, тъй като по смисъла на тази норма органът дължи извършване на фактически действия, произтичащи от закона, докато в случая жалбоподателят е сезирал кмета на община Поморие с искане за изменение на ПУП, което следва да се разбира като отреждане на УПИ за имота, който жалбоподателят владее, което предполага издаването на административен акт в тази насока. Съдът изиска допълнително от община Поморие да се посочи дали за кв.16, където се намира имотът на жалбоподателя има действащ ПУП, съобразно който да се констатира разположението на имота. В тази връзка административният орган изпрати писмени доказателства, видно от които в посочения квартал урегулирани са съседните имоти, докато имотът на жалбоподателя е все още неурегулиран. За да констатира неговото разположение съдът сравни изпратената извадка от плана на с.Медово в процесния обхват на кв.16, която извадка сравни с изготвената по възложение на жалбоподателя ръчна скица на имота (л.89), в резултат на което констатира, че на представения кадастрален, застроителен и регулационен план на с.Медово, одобрен със Заповед № РД-16-25/29.01.1991г. имотът на жалбоподателя се намира между УПИ ІІІ-229 и имот пл. № 225. Имотът на жалбоподателя не е урегулиран, поради което със сезиращото понастоящем общинската администрация заявление   вх. № ТСУ-1175/30.05.2014г. той е поискал урегулирането на имота на основание нормите на  чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във вр. с § 4, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗКИР. По така направеното заявление административният орган не дължи извършването на фактически действия, произтичащи от закона, в каквато хипотеза е мислима защитата против неоснователното бездействие на администрацията, а по негова преценка може да издаде индивидуален административен акт, т.е. извършване на правно действие. Дали административният орган ще пристъпи към процедура по урегулиране на имота е в неговата преценка и той не може да бъде правно задължен, поради което, ако се избегне дадената от жалбоподателя квалификация, че се касае за неоснователно бездействие и волята на страната се изтълкува по-широко и се приеме, че се обжалва въобще отказа на административния орган да процедира по неговото заявление, то и в тази хипотеза бездействието на административния орган да процедира не може да се приеме за мълчалив отказ (извършване на правно действие по същество), тъй като както се посочи, органът не може да бъде правно задължен в тази насока.   

На основание изложените мотиви следва да се приеме, че жалбата е лишена от предмет, тъй като съдът не констатира неоснователно бездействие по смисъла на чл.256 от АПК, което от своя страна предопределя и недопустимост на исковата претенция за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Й.А. ***, *** против неоснователно бездействие на община Поморие, Дирекция „УТЕС“ да процедира по подадено от него заявление   вх. № ТСУ-1175/30.05.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: