Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        894        от    23.05.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Станимир Христов

                                                                               Членове:   1. Лилия Александрова

              2. Павлина Стойчева

 

при секретаря М.В. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 28 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Т.Т.К. в качеството му на ЕТ „ТИЯ- Т.К.“, ЕИК 202032721, с адрес *** и адрес за призоваване и получаване на съдебни съобщения гр.***  против Решение № 2386/29.11.2013г., постановено по НАХД № 4536/2013г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 0696916, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. М. А. поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – началник на сектор „Пътна полиция” в ОДМВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като иска от съда да отмени обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Т.Т.К. против Електронен фиш серия К, № 0696916 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С обжалвания Електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП на Николов е наложена глоба в размер на 100 лева.

За да потвърди Електронния фиш, първоинстанционния съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност административнонаказващият орган е издал електронен фиш, който отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити и е издаден срещу лице, за което по безспорен начин се установява, че е извършило нарушение.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 год. на Върховния административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите, постановено по тълкувателно дело № 1/ 2013 г. е прието, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. В мотивите на така постановения съдебен акт са развити доводи, съгласно които в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство. Следователно, издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им (чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП), същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общият ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление. Противното разбиране на тези законови разпоредби би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.

В настоящия случай, видно от приложените по делото доказателства, в т.ч. и приложеното Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835 се установява, че санкционираното нарушение е установено и заснето с мобилна система за видеоконтрол, прикрепена към служебен автомобил на контролните органи при осъществяване на техните функции по контрол за спазване правилата за движение по пътищата. С оглед на това и в съответствие с развитите мотиви на цитираното по-горе тълкувателно решение се обосновава извод, че съкратеното производство за ангажиране на административнонаказателната отговорност чрез издаване на електронен фиш, въведено в чл. 189, ал. 4 ЗДвП, е неприложимо. В случая, производството е следвало да се развие по общите правила, регламентирани в ЗАНН, а именно чрез съставяне на АУАН и издаване въз основа на него на НП.

Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове. С оглед така цитираната правна норма, постановеното от първоинстанционния районен съд решение, като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, а заедно с него и оспорения електронен фиш

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2386/29.11.2013г., постановено по НАХД № 4536/2013г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 0696916  издаден на 18.09.2013г. от ОД на МВР гр.Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, на Т.Т.К. в качеството му на ЕТ „ТИЯ- Т.К.“, ЕИК 202032721, с адрес *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                    2.