ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.05.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 28 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.Б., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

Жалбоподателката И.М.Б., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат М, с пълномощно по делото.

 

За ответника – Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Заинтересованата страна Г. П. Г., редовно уведомена, се явява лично.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

По делото е постъпила молба от Г.П.Г. с искане да се назначи съдебно-икономическа експертиза, която да определи стойността на имота, предмет на обжалваната заповед, като приложи реда по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи във връзка с §4з, ал. 2, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, определяйки начална цена и давайки заключение за цената на имота, предвид разпоредбата на чл. 5а от същата наредба, като се моли за вещо лице от нейна страна да бъде назначен И.Щ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпило е становище от жалбоподателите, чрез процесуалния им представител, с което се оспорва искането, тъй като процесните земи не попадат в обсега на §4з, ал. 2, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Също така, посочено е, че ако заинтересованата страна настоява, би могло да се назначи тройна съдебно-икономическа експертиза и се оспорва искането да бъде назначено предложеното от нея вещо лице.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам изказаното становище в молбата и считам, че задачата, която поставя заинтересованата страна, се отнася за друг казус, а не за процесния и нашият имот няма нищо общо с разпоредбите визирани в §4з, ал. 2, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Както е записано в този текст, той се прилага за земеделска земя, представляваща разликата между 600 кв. м. или 1000 кв. м. до фактически ползваната, а процесната земеделска земя е 412 кв. м., и само ако имаше такава разлика между 412 кв. м., 600 кв. м. и 1000 кв. м., тогава би могло да се приложи §4з, ал. 2, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Не се отнася този въпрос към нашия случай и е само опит да се удължава процеса. Заинтересованата страна има право на тройна експертиза, но в рамките на процесния казус, а не на §4з, ал. 2, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Моля съдът да има това и да не уважава молбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Поддържам подадените молби.

Настоявам за тройна експертиза, защото има неправилно тълкуване. Цените се определят от новата наредба от 2006 година и има неправилно тълкуване. В тази наредба отпада чл.5 при изменението. Съществува чл. 5а, в който се казва, че това е само база, начална цена. В чл.2 от същата наредба се подхожда така – прави се начална цена, коригира се тази базова цена с идентични съседни имоти. Не може на брега на морето, независимо каква е земята, за един декар да се дадат 200 лева. Затова искам тройна експертиза, с която да се установи справедлива пазарна цена във връзка с реда и условията на новата наредба. Аз съм чела решения на ВАС с подобни казуси. Според чл. 5а се определя базовата цена и след това се коригира с идентични земи.

Представям писмено становище.

 

АДВОКАТ М.: Изказаните съображения са незаконосъобразни и в пълно противоречие с цитираните нормативни актове.

Няма да възразя да се назначи тройна експертиза, но в съответствие с измененията на Наредбата от 2006 година и във връзка с чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ЗСПЗЗ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ДОПУСКА изготвянето на тройна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на така поставените въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 240 лева, платими от заинтересованата страна Г.П.Г. в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА по допуснатата експертиза ще бъдат определени след представяне на платежен документ за внесен депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2009 година от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: