ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 21.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    Х-ти Административен състав

На двадесет и първи април                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. 

административно дело номер 28 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.Б., редовно уведомен, не се явява, за него адв. М., с пълномощно по делото.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.Б., редовно уведомена,  се явява лично и с адв. М., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и представлява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Г.П.Г., редовно уведомена, се явява лично.

         Явява се вещото лице А.Д..

        

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА Г.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът по хода на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

         А.И.Д. – 46 г., българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство със страните, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

         Местността „Митков мост” не е урбанизирана територия и не е селищно образувание.

 Моето заключение е изготвено въз основа единствено на Наредбата за определяне на цени на земеделските земи, без да се прилага пазарен коефициент. Коефициента за пазарен аналог, приложен от общината не съм го приложил, тъй като в наредбата няма такъв.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Вещото лице е дало изчерпателен отговор на въпросите.

 

ЗАИНТ. СТРАНА Г.: Вещото лице изследвало ли е въпроса дали жалбоподателят в срока до 31.01.1998 г. има подадено заявление за трансформиране правото им на ползване в право на собственост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм изследвал въпроса и не мога да отговоря на него.

 

ЗАИНТ. СТРАНА Г.: В последното решение ВАС визират квадратура от 399 кв. м. Има разместване между имот 105 и 106, като аз имам от имот 106 идеална част, а не както е посочено от имот 105. Това е в решението на ВАС.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Нямал съм такава задача.

 

ЗАИНТ. СТРАНА Г.: Не съм съгласна с такава оценка. Имотът се намира на брега на морето. Моля да се назначи тройна експертиза, която да извърши оценка на имота съобразно § 31 във вр. § 29. Моля да ми се даде възможност в тридневен срок да формулирам въпроси към експертизата.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.

 

АДВ. М.: Считам, че така заявените искания на заинтересованата страна са несъотносими с текстовете, които тя определи дотолкова, доколкото имаме оценка и ние оспорваме тази оценка. Второ, когато постановявате определение за допускане или недопускане на тройна съдебно-техническа експертиза, моля да се има предвид следното: Ние атакуваме утвърдената от кмета оценка предвид на това, че тя е направена в съответствие с наредбата, но е увеличена с корекционен коефициент за пазарен аналог. В тази Наредба от 2002 г., чл. 5 е изменен и коефициента за пазарен аналог вече не съществува и цената на земеделските земи не се определя с пазарен аналог. Моля да се има предвид, че в оценката на кмета всички други корекционни коефициенти са определени на 1,95 и след тази оценка се дава корекционен коефициент 89,36, което увеличава цената на земята, което е незаконосъобразно и прави порочна утвърдената оценка и затова ние обжалване. Не може през 2008 г. да се прави оценка на земеделска земя с прилагане на коефициент за пазарен аналог, когато той не съществува в нормативната база. Моля да се има предвид това когато постановявате определението си. В жалбата с която е сезиран съда е  допусната техническа грешка. На втора страница § 2 неправилно е записано новообразуван имот № 16, вместо новообразуван имот № 106. Това се вижда и от съдържанието на цялата жалба.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на заинтересованата страна в тридневен срок от днешно съдебно заседание да постави допълнителни въпроси към вещото лице или да направи искане за тройна съдебно-техническа експертиза като му УКАЗВА, че при не представяне на молба няма да бъдат допуснати допълнителни задачи към вещото лице.

 

         УКАЗВА и на двете страни, че в седемдневен срок от днешно съдебно заседание следва да изчерпят всички доказателствени искания, като доказателствени искания ако бъдат направени след този срок, ще се приемат като причина за отлагане на делото и на страната, която ги е направила, ще й бъде определена допълнителна държавна такса.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2009 г. – 10,10 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: