ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 28 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.Б., редовно уведомен, не се явява.

Жалбоподателката И.М.Б., редовно уведомена, се явява лично.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

За ответника – Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

Заинтересованата страна Г. П. Г., редовно уведомена, се явява лично.

Явява се вещото лице А.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

Производство е образувано по жалба на В.Г.Б. и И.М.Б против заповед №Z-1588/25.11.2008 г. на Кмета на Община Созопол, с която жалба се иска да се отмени заповедта, в частта, с която е утвърдена цена на имота в размер на 30 899 лева и да се постанови решение, с което цената на новообразуван имот №105 да бъде определена съобразно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ във вр. с НРОЦЗЗ или да се върне заповедта със съответните указания.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпило е заключение от вещото лице по допусната експертиза.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Към нея съм приложила на 17.02.2009 година друга молба с доказателства.

Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата като изцяло неоснователна. Твърдим, че заповедта е законосъобразна по отношение на материалноправните разпоредби, послужили за нейното издаване, тъй като определената оценка е определена по реда на §31, ал. 2, т.,1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка с §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Няма да соча доказателства.

Моля да се има предвид, в подкрепа на твърдението за неоснователност на жалбата, и изискването по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗОС, изискващ продажбата на имоти по пазарни цени.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Жалбата е неоснователна. Моля да я отхвърлите. Мен ако питате оценката е правилна.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, след като установи, че на заключението на вещото лице няма положен входящ номер, а датата е нечетлива, счита, че вещото лице не следва да бъде разпитано в днешно съдебно заседание и поради липса на други процесуални действия за извършване

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2009 година от 9.40 часа, за която дата страните и вещото лице редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: