Р Е Ш Е Н И Е

 

        594                               29.03.2018г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на първи март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. Х.

прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 289 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от О.Н.Т.,***, против Решение № 2056 от 19.12.2017г., постановено по НАХД № 4925 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г., с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1734568, издаден от ОД МВР – Бургас, с който на О.Н.Т., за нарушение по чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденият с него електронен фиш. Твърди се, че потвърденият фиш е издаден в нарушение на закона, при недоказаност на извършено нарушение.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията ОД на МВР Бургас сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът е приел от правна страна, че при издаване на електронния фиш не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до отмяната му, а извършеното нарушение е установено по безспорен начин, въз основа на приложените по делото веществени доказателства – снимки и клип, изготвени от заснемащата система, на които ясно се виждат датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на автомобила, както и мястото на извършване на нарушението. По изложените съображения е потвърдил оспорения пред него санкционен акт, като законосъобразен.

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи. Правилно въззивният съд е приел, че в случая са били налице законовите предпоставки за издаване на електронен фиш. Разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП изисква нарушението да е установено и заснето с техническо средство, след което в отсъствие на контролен орган и на нарушител да се издаде електронен фиш. В конкретния случай нарушението е установено и заснето с радарна система, изправно техническо средство, преминало необходимата проверка в Българския институт по метрология и снабдено с удостоверение за одобрен тип средство за измерване. С оглед ангажираните по делото доказателства за изправността на техническото средство, установило и заснело извършеното нарушение, законосъобразно въззивният съд е приел, че установените с него факти, релевантни за административно-наказателната отговорност на санкционираното лице, съответстват на обективната действителност.

Неоснователно е възражението на касатора, че не е безспорно установено извършеното нарушение от приложения по делото доказателствен материал. Задълбоченият прочит на приетите  доказателства води до извод за установеност на описаното в ЕФ нарушение. Приобщените по делото материали сочат с категоричност, че на посочената в електронния фиш дата лекият автомобил, управляван от касатора е засечен от мобилна система за видеоконтрол да се движи по бул. „Тодор Александров“ в посока надлез „Вл. Попов“,  със скорост от 81 км/ч, в населено място при ограничение до 50 км/ч. Превишението е установено от мобилно техническо средство, преминало необходимата проверка в Българския институт по метрология и снабдено с Удостоверение за одобрен тип средство за измерване. С оглед на това и предвид установеността на дееца, собственик на превозното средство, то законосъобразно касаторът е привлечен към административнонаказателна отговорност като му е наложена санкция от 400.00 лева за допуснато нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.

Преценявайки фактите БРС е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2056 от 19.12.2017г., постановено по НАХД № 4925 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

          2.