Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 887 / 23.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 289/2014г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Х.Т.М., чрез представител по пълномощие адвокат Х.Й., със съдебен адрес гр.***, е оспорила решение № 2664/30.12.2013г. постановено по АНД №4053/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К №0649594. С електронния фиш за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.1 във вр.с чл.182, ал.1,т.5 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 300 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменен електронния фиш.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват. Преди съдебно заседание касаторът представя писмено становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Неоснователно е възражението на касаторът, произтичащо от разбирането му, че за да се издаде електронен фиш е необходимо кумулативното наличие на три предпоставки: 1.установяването и заснемането на нарушението да е извършено със стационарно техническо средство, 2.при отсъствие на контролен орган и 3.при отсъствие на нарушител. Разбирането, че техническото устройство, с което се установява нарушението, наказуемо с електронен фиш, следва да е стационарно не произтича от закона, в който ясно е посочено, че нарушението се установява с техническо средство, като не е конкретизирано дали се касае за мобилно или стационарно устройство. Това разбиране произтича от Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. постановено по тълкувателно дело №1/2013г. на Общо събрание на ВАС.

Установяването на нарушението според разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП се извършва с техническо средство и с това приключва разпоредба относно процеса на установяване на нарушението. Частта от разпоредбата, в която е посочено, че в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш, касае процедурата по издаването на електронния фиш, а не процеса на установяване на нарушението. Това следва както от граматическото тълкуване на нормата, така и от съвсем ясно логическо съждение, че при установяване, т.е. констатиране на нарушението с техническо средство, контролен орган може и да липсва в случая, когато техническото средство е стационарно, но нарушител никога не липсва, защото именно неговото деяние се констатира с техническото средство.

Процесното техническо средство, констатирало нарушението, за което е издаден електронния фиш е стационарно. Това следва от представените пред районния съд удостоверения за одобрен тип средство за измерване №10.12.4888 и протокол за проверка №129-ФМИ/19.03.2013г. Освен това на съда служебно е известно, че на това място има поставена стационарна камера, която всеки участник в движението може да види, ако се движи със съобразена скорост.

Неоснователни са възраженията относно реквизитите на електронния фиш. В чл.189, ал.4, предл.2 на ЗДвП са регламентирани реквизитите на електронния фиш и това са териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Процесният електронен фиш съдържа всички реквизити регламентирани в закона и е издаден изцяло в съответствие с утвърдения от министъра на вътрешните работи образец. В реквизитите му никъде не е записано, че електронния фиш има издател, това е така, защото с електронния фиш са отразени констатации на техническо устройство, а не волеизявление на орган. Няма изисквания в електронния фиш да има дата на неговото издаване, а се изисква да е посочена датата на извършване на нарушението, което е констатирано с този фиш. Такава дата е посочена.

Касаторът се опитва да прави аналогии между общия процес по съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление, регламентирано в ЗАНН и производството по издаване на електронен фиш, каквито аналогии законодателя не е предвидил що се касае до процедурата по установяване на нарушението, процедурата по издаване на електронния фиш и неговите реквизити. Не се касае за непълноти в закона, както счита касатора.

Обратно на възраженията на касатора в електронния фиш е посочено точното време и място на извършването на нарушението, а именно 20.07.2012г., 01,08ч на път Е 773, км 491 до бензиностанция „Ромпетрол” посока от кв.Ветрен към КПП – 1.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2664/30.12.2013г. постановено по АНД №4053/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: