ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2899 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.Л., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Агенция“Митници“-ЦМУ при МФ, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И. Генкова Л. против Заповед №4200/10.10.2017г. на директор на Агенция“Митници“-ЦМУ при МФ, с която на Л. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и „прекратяване на служебното правоотношение“ на основание чл.91, ал.1, чл.93, ал.1 и чл.96  и чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл като на основание чл.108, ал.2 от ЗДСл не се запазва и придобият ранг на държавна служба.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№12188/15.11.2017г. под опис/л.25/.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с преписката и не възразявам да е я приемете. Нямам на този етап други искания.  Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.  Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и присъдите на доверителя ми разноските по делото, за което представям списък. Моля за срок за представяне на кратки писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите  жалбата на г-жа Л. като неоснователна и недоказана и потвърдите процесната заповед директор на Агенция“Митници“-ЦМУ при МФ като правилна и законосъобразна. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.42 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: