ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 16.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на шестнадесети май                                  две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2898 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ  М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

           

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

           

  ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№2495/28.02.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат К., в което е изразено становище по представените от ответника доказателства , като са направени и доказателствени искания.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№5505/15.05.2018г от юк Р. по повод депозираното от адвокат К., заявление.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

М.П.М. –  години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Едно уточнение имаме, вещото лице иначе е извършило точно задачата, измерило е. На стр.2 от заключението сте посочили, че сградата в плана е дадена по контура на покрива и се различава  от заснетата на място. Може ли да уточните в какъв аспект е тази разлика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам предвид, че при изготвянето на плана от 1969 г., който вероятно е послужил за изготвяне на Кадастралната карта, сградата е нанесена по контура на покрива, защото за изготвянето на плана е използван метода на аерофотозаснемане, а на място сградата се явява вътре в контур и това е грешката. На геодезическата снимка давам  точно както е по изискванията на Кадастралната карта.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На стр. 1 от заключението в констативно- съобразителна част, наред 3, сте посочили, че процесното място е идентично с имот пл.№307, кое е процесното място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесното място е това, което съм заснел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Процесното място е дворнищно място от 1008 кв.м., находящо се в м. Сопите, землището на с. Банево съобразно нотариалния акт, с който се легитимират като собственици.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, процесното място е  имот с пл.№307 по Кадастралната карта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Р.:  Вие сте отговорили на въпроса на адвокат К., но не и съобразно посочения в нотариален акт  документ,  с който се легитимира жалбоподателят, а  в него е описан по друг начин имота.

 

АДВОКАТ К.: Противопоставям се на този въпрос. Вещото лице няма такава задача въобще поставена. Моите въпроси са посочени, на колежката също и такъв въпрос няма.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В констативната част съм посочил, кое е процесното място, което е заградено с огради и съм заснел на място. Не съм имал такава задача да изследвам имота по документи за собственост.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М. на което определя възнаграждение в размер на  320 лева, от които 250лева платими от внесения на депозит (л.216). Разликата до претендирания размер от 320 лв., т.е. сумата от  70лева следва да бъде внесена по-равно от жалбоподателя Б. и заинтересованата страна Община Бургас, т.е. по 35лева от всяка от страните, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ К.: В заключението искам да отбележа, че е записано Васил Б., а жалбоподателя е В.Б.. Моля да го имате предвид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Допуснал съм техническа грешка. Името е В.Б..

 

АДВОКАТ К.:  Поддържам исканията посочени в заявлението. Като се запознах преди съдебно заседание със становището на  другата страна,  считам, че съображенията за неприемане на нашето становище е нелогично, защото не може жалбоподателят да е написал само името и ЕГН и да се е подписал с неговия подпис и да се твърди, че той е бил съгласен с написаното съдържание в това заявление. Ако е бил съгласен трябвало е той сам да го напише цялото, а той само го е разписал.  Различни са почерците и може всеки един да те накара да се разпишеш и после да напише съдържанието и затова да те вкарат в затвора.  Оспорил съм съдържанието на това заявление. В следващия документ протокол №8700 от 1992 на ПК, там пък мотивите въобще не се четат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Поддържам депозираното становище по делото.

 

По направените искания съдът съобрази следното:

В предходното съдебно заседание юрисконсулт Р. е представила доказателства, а именно заявление от 22.05.1992г.  на л.201 от делото, протокол от 06.05.1993г. на Поземлена комисия на л.202, известие за доставяне и Решение №3039/26.10.1995г. по гр.д.№3097/1994г. на Районен съд Бургас. В заявлението, депозирано от адвокат К., е направено искане за откриване на производство по оспорване истинността на представените заявление и протокол.

 Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от ГПК, заинтересованата страна може да оспори истинността на документа най-късно с отговора на съпроводителното действие, с който той е представен, а когато документа е представен в съдебно заседание,  оспорването може да бъде направено най-късно до края на съдебното заседание.  Срокът по чл.193, ал. 1 от ГПК е преклузивен.  Въпросните документи не са оспорени в съдебното заседание, в което се представени. На жалбоподателя  е предоставена възможност за становище, но не е налице определение на съда за продължаване срока за оспорване, като законът не предвижда тази възможност, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат К. обективирано в заявление за откриване на производство по оспорване истинността на  заявление от 22.05.1992г.  на до Поземлена комисия Бургас, находящо се на л.201 от делото и протокол от 06.05.1993г. на Поземлена комисия Бургас на л.202 от делото.

 

Относно искането по чл.183 от ГПК, направено в заявлението на адвокат К., съдът отправя питане към юрисконсулт Р.: Представеният документ  – Протокол №8700/06.05.1993г. на Поземлена комисия Бургас,  има ли оригинал  при Вас и как е заверен документа?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Документът е предоставен от Общинска служба „Земеделие и гори“,  който е заверен от началника на службата. Този документ съм поискала с писмо, така че оригиналът на този протокол и съм посочила в становището се намира при тях. При нас няма друг документ освен този, който съм предоставила.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия желая да се ползвам от процедурата по чл.192, ал.1 ГПК, поради което  моля да ми предоставите срок за представяне на молба в тази връзка с преписи за всяка една от страните. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от юрисконсулт Р. писмени доказателства, а именно заявление вх.№365/22.05.1992г. от В.М.Б.,  обратна разписка  R №365/Банево, Решение №3039/26.10.1995г. по гр.д.№3097/1994г. на Районен съд Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ 3- дневен срок на адвокат К. за депозиране на писмена молба с искане по чл.192, ал.1 от ГПК, с препис за страните.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: