ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, на.21.02                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На двадесет и първи февруари                      две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 2898 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ  М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

           

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

           

  ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

  СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

М.Р.Г. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам.

 

          АДВОКАТ К.: Имам уточняващи  въпроси, от вашето заключение на скица №5 се вижда, че имотът на наследодателя на жалбоподателя попада в имота по КК-114 на АГКК Бургас в парцел 11307308742  от плана 1990г.? Така ли е?

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Бившият имот на наследодателя на жалбоподателя попада частично в парцел 11, отреден за три имота по действащия план от 1990г.

 

АДВОКАТ К.:  В заключението във връзка  Заповед №936 от 1998 година сте посочили, че същата е отменена с решение на Административен съд Бургас. По силата на тази заповед се обособява, това се вижда на скица 4, имот 742, който е неправилно отразен, тъй като тя е отменена. Защо имот 742 е посочен, след като заповедта е отменена, не следва ли да бъде заличен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В оригиналния план, копие от което прилагам, не е изчертан,  е нанесен един имот 742, който заема 200кв.м. от УПИ ХІ, поради което и този парцел 11 е отреден и за новонанесения имот. Аз открих в архивна преписка в Общината, решение, което съм цитирала в заключението, с което съдебно решение на Административен съд Бургас е отменена тази заповед, с която се нанася този допълнителен имот. Би трябвало да се зачертае върху оригиналния план след като е отменена заповедта и върху оригиналния план да се зачертае това нанасяне , но това в оригиналния план в Дирекция „Освобождение“ не е направено.

 

АДВОКАТ К.: При това положение УПИ ХІ трябва да включва имот 307 и 308?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: УПИ ХІ би следвало да бъде отреден само за двата имота 307 и 308.

 

АДВОКАТ К.: Имот 307 е имотът на наследодателя на жалбоподателя, как определяте точно мястото, в зелено на скица 5?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотът на наследодателя във времето е обозначен с различни номера, което съм описала в заключението, първо пл.21, а  последния пл.27. Именно имот пл.27 е пренесен върху действащия план на в.з. Минерални бани и попада върху УПИ ХІ и частично в съседния УПИ Х. Частта, която попада в УПИ ХІ, е отразена със зелено на скица №5.

 

АДВОКАТ К.: Как определихте  375кв.м., че е площта оцветена в зелено? Въпросът ми е във връзка това, че  доверителят ми твърди, че е 500кв.м. площта и е оградена със стара ограда, съществуваща от много години.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оглед на място не съм правила. Площта съм изчислила по графични данни измерени по скицата след пренасянето  и моята от стария план. В действащия план, скица №4 , е видно че на място т.е. към 1990г. УПИ ХІ е разделен на два имота. Действително има ограда между тях и за това са номерирани с два номера 307, 308.  Не мога да кажа каква е квадратурата, не съм имала такава поставена задача. Възможно е единия да е 500кв.м., но той не съответства с бившия имот.

 

АДВОКАТ К.: Може ли да определите площта на имот 307 от плана на 1990г.,  имотът на жалбоподателя каква квадратура е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Площите на двата имота, които са заснети и образуват УПИ ХІ, това са имоти 307 и 308, не мога да кажа каква е площта, не съм проверявала и не съм изчислява.

 

АДВОКАТ К.: В заключение имотът на наследодателя попада в УПИ ХІ?

 

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ: Имотът на наследодателя попада частично в УПИ ХІ отреден за имоти 307 и 308 в кв.15 на в.з. Минерални бани.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На скица 5 казахте, че сте очертали в зелен контур имотът, който е бивш пл.21, пл.27, не ми става ясно на скица 4, това което е в жълто  имот пл.21, пл.27?

 

ВЕЩГОТО ЛИЦЕ: Да, на скица 5 в зелено е бивш имот пл.21,пл.27 , а на скица 4, в жълто е посочен УПИ-ХІ 307,308.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В заключението сте посочили на последната страница, където е заключението в описателната част, трети абзац „… бивш имот пл. пл.27, в плана от 1990 г. е заснет и отразен като два имота, обозначение с пл.307 и пл.308…….“ В приложената скица 4, копие от действащия план, УПИ ХІ-307,308 в кв.15 е посочен с жълт цвят? Бившият имот попада ли върху целия УПИ ХІ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не се припокриват границите изцяло. На скица 4 е посочен само УПИ ХІ,  не е посочен имот с пл.27, а  само УПИ така, както е нанесен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да, разбирам, че на скица 4 не е посочен имот пл.21, после с номер пл.27?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, не е посочен в скица 4 този имот първо с пл.21,  после пл.пл.27.  Бившият имот не е отразен на скица 4 в действащия план, а е отразен в скица 5.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В комбинираната скица 5, всички планове ли включва?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Скица 5 е комбинирана, което означава, че съдържа нанасяне на бившия имот, пренесен от предходен план от 1969г. и нанесен върху действащия план, тъй като в един от предходните планове, където е нанесен процесния имот има елементи от кадастъра - сгради имотни граници, улици, по които беше възможно да се пренесе местоположението и да се определи местоположението на процесния имот спрямо действащия ПУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Това означава, че на комбинираната скица не са нанеси всички планове, вкл. и плана от 1990г., така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не, не са насени всички планове. Пренесла съм заснетия в плана от 1969 година имот пл.27 ведно със сграда, на скица 3 е този план, спрямо действащия план.  През 1969година в самия имот е нанесена  паянтова постройка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: При изследване на преписките и документацията, освен решението на Административен съд Бургас, което посочвате, на гражданския съд за възстановяване на правото на собственост на наследниците А.Т., видели ли сте?

         

          АДВОКАТ КЕБЕЖДИЕВ: Да, не се допуска този въпрос, тъй като е неотносим към предмета на спора.      

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По преписките, които ми предостави Община Бургас, освен това решение на Административен съд Бургас, други решения  не съм разглеждала и не съм проследявала установяването, възстановяването на собственост на А.Т. и нямам такъв поставен въпрос.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка това което Ви пита юрисконсулт Р., след отмяната на Заповед №936/1998 година със съдебно решение на Административен съд Бургас, с което на наследниците на А.Т. се дава имот пл.742, който е част от УПИ ХІ, след отмяната на тази заповед има ли някакво значение собствеността на тези Т., с оглед УПИ ХІ- 307,308? Вие сте изследвали това УПИ от самото начало на 50години, съществували ли някъде да е отразено в регистрите А.Т. и наследниците, без последната заповед?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да не се допуска въпросът, считам същия за правен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В регистрите не съм правила справка на кой какво е записано като собственост, тъй като по делото е приложен АДС. 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

         

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит/л.188 от делото/.

 

АДВОКАТ К.: Моля да бъде допуснат допълнителен въпрос към експертизата, а именно вещото лице след като направи оглед на място и измерване на оградения процесен имот на наследодателя на жалбоподателя, както и извърши допълнителни справки, ако е необходимо, да даде заключение изразяващо се в посочване на точната квадратура на УПИ ХІ- 307,308 по плана от 1990г. и отделно на УПИ- 307, отделно УПИ- 308, както и да даде точната квадратура на ограденото място, процесно място на наследодателя на жалбоподателя, като отрази как и къде попада съществуващата постройка в това място спрямо границата на съществуващата ограда и има ли разлика евентуално между тази постройка и отразената граница графично, като граници между двата имота 307 и 308.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: И аз имам допълнителен въпрос към вещото лице, а именно  вещото лице да изготви комбинирана скица , която върху актуална кадастрална и регулационна основа да нанесе бивш имот пл.21 и бивш пл.27.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да се измери на място, а аз нямам необходимите инструменти и компютърна програма, поради което не мога да отговаря на въпросите. Мога да посоча две вещи лица, които имат необходимите инструменти, а именно Веселина Георгиева и Мирчо Мавродиев.

 

АДВОКАТ К.: Държим на така поставените, въпроси не възразяваме да се изготви от друго вещо лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Държим на така поставените, въпроси не възразяваме да се изготви от друго вещо лице.В днешното съдебно заседание  представям и моля да приемете като доказателства по делото - заявление до Общинска поземлена комисия вх.№365/22.05.1992г. по което има протокол- решение №8700/06.05.1993влязло в сила на 17.06.1993 година, с отказ на признаване на правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне, като представям и него. Представям и с известие за доставяне на това решение. Представям решение, окончателно №3039/26.10.1995г. на Бургаски районен съд, с което на наследниците на А.Т. е признато правото на 140 кв.м. от имот 307, двата в парцел ХІ, което е част от процесния имот по настоящото дело. Представям доказателствата с  препис за жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка представените в днешното съдебно заседание доказателства, от юрисконсулт Р. , моля да ми предоставите 7-дневен срок да се запозная с тях и да изразя становище.

 

 Съдът намира допълнителните въпроси към експертизата, поставени в днешното съдебно заседание  от процесуалните представители на страните за относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

           ДОПУСКА  допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя и ответника въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  250 лева, като 150лева вносими от жалбоподателя и 100лева от ответника, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза М. М., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДАВА възможност на адвокат К. в 7-дневен срок от днес да се запознае с представените в днешното съдебно заседание документи от юрисконсулт Р. и изрази становище. По приемането на тези доказателства, съдът ще се произнесе след депозиране на становище от жалбоподателя, в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018г. от 13,20часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: