ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2898 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.М.Б. против изричен отказ изх.№17-510/04.10.2017г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас за изменение на одобрената със Заповед №РД-18-92/12.12.2015г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър- София на кадастрална карта и кадастрални регистри на в.з. Минерални бани, по преписка вх.№01-222955/22.07.2016г. на СГКК-Бургас, по отношение на ПИ с идентификатор 07079.701.114.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№11955/10.11.2017г. от ответника с доказателства под опис на л.20 от делото.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт,

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата с изложените съображения в нея. Моля да се приемат приложените към жалбата доказателства. Поддържаме и искането за допускане на съдебно-геодезическа експертиза с  формулирана задача в жалбата. Освен това във връзка с постъпилите доказателства от ответника, във връзка искането ни да се изиска цялата преписка и във връзка оспорения още с жалбата ни акт за общинска частна собственост №3412 от 2002година, относно незаконосъобразността му и относно съдържанието му, във връзка вече представения акт за завземане на недвижим имот за държавна собственост №5086 от 30.06.1978година за вилна зона Минерални бани, въз основа на който по- късно е издадена заповед № РД-11-737/30.08.2002г. на областен управител на област Бургас във връзка отписване от актовите книги и въз основа на това се актува като частна общинска  собственост. Оспорваме този акт за държавна собственост относно законосъобразността му и съдържанието. Считаме, че посоченото основание чл. 6 от ЗОС в редакцията действаща тогава,  а именно редакцията му от 1951г. до 17.04.1990 година, не дава никакво основание на Държавата да актува този имот като държавен, тъй като хипотезата на чл.6 касае имоти, които нямат собственик или имот, който се придобива по специален закон.

Освен това в акта за частна общинска собственост като съсобственици са посочени наследници А. Н. Т., а не наследници на общия наследодател на жалбоподателя и има пълно разминаване на посочените собственици в същия. Освен това във връзка с представеното от община Бургас становище от 18.08.2017г.,  че според съхраняваните в община Бургас, цитирам архиви през 1958 година всички лозя в района  на Минерални бани били отчуждени и включени в блок на ТКЗС „Христо Ботев“ и собствениците били обезщетени с други земи въз основа на протоколи, издадени от ТПС. Това е голословно и го оспорване, тъй като няма никаква замянка, дадена на бащата на жалбоподателя за недвижимия имот, на който от 1953 година е собственик, видно от нотариален акт. Моля във връзка направените оспорвания да приемете решение по адм.д.№ 2263/2011година на Административен съд Бургас и разпечатка от деловодната система на  съда, където е отбелязано,  че е влязло в законна сила на 18.12.2012г.. Представям и моля да приемете и заповед №936 от 25.08.1998година. Представените доказателства са от съществено значение за спора, за установяване на идентичност на имота. Представям ги с копие за другата страна. Моля да задължите община Бургас, с оглед направеното в цитираното от тях в  становището, че в съхраняваните в Община Бургас архивни данни   има   отчуждение през 1958г. на конкретен имот на наследодателя на жалбоподателя, като да представят документи във връзка с това отчуждение и протокол на ТПС - комисия за това. По отношение на оспорените актове за частна общинска, издаден въз основа на акта за държавна собственост по законосъобразността, ще се позовем на закона, действащ към него момента, а именно  чл.6 от ЗОС, а относно разминаването на лицата собственици, сме ангажирали доказателства, представени към жалбата и представените в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛ Р.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Във връзка искането за допускане на съдебно-геодезическа експертиза,  не се противопоставям. Относно искането за представяне на преписката по отчуждаване,  се противопоставям на това искане, тъй като в отговора на община Бургас не е посочен конкретно, че става въпрос за  процесния имот. В отговора ни е посочено, че от съхраняват архивни данни и е направен извод, но не е посочен конкретно процесният имот. Във връзка представените в днешното съдебно заседание доказателства, моля да ми предоставите възможност да се запозная с тях и да изразя писмено становище.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам доказателственото си искане за представяне на доказателства във връзка становището, което цитирах, тъй като конкретният имот е лозе и се намира в този район. В становището се казва, че всички лозя в района на Минерални бани, гр.Бургас са отчуждение и ние не правим изключение уважаема г-жо съдия. Как ще съставят по чл. 6 от ЗОС, акт за държавна собственост, а общината въз основа на този акт прави акт за частна общинска собственост.  Има съществено от значение това е тяхно изявление. Държа ако се допусне експертизата, тя да бъде извършена от вещо лице геодезист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка съставеният акт за общинска собственост, той е съставен върху вече съставения акт за завземане на база акта за държавна собственост и преписката по отчуждаване и завземане би трябвало да се съхранява в Държавата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка, писмени доказателства.

 

           ДОПУСКА  съдебно-геодезическа експертиза  вещото лице, по която да отговори на поставените в жалбата въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза М. Г., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

ПРЕДОСТАВЯ на юрисконсулт Р., 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за запознаване с представените от адвокат К. доказателства, по които да изрази становище в същия срок. По приемането на представените в днешното съдебно заседание  от адвокат К. доказателства, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, след депозиране на становище от ответника.

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи доказателства, ако такива са налични във връзка възраженията на адвокат К..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2018година от 13.40 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: