ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2892 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За протестиращата страна Районна прокуратура - Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Колев.

За ответника - Общински съвет Созопол, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 13903 от 28.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 325 до л. 327 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 257 от 09.01.2018 г. от Министерство на околната среда и водите / от л. 331 до л. 338 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с писмо вх. № 932 от 23.01.2018 г. от началника на СГКК гр. Бургас, а именно - заверено копие от писмо изх. № 10-02-15/20.11.2017 г. на АГКК София.

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 1985/15.02.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в което е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Моли да бъдат приети представените доказателства.Представя удостоверение изх. № 84/01.02.2018 г. от Общински съвет Созопол относно общия брой на общинските съветници. Изразено е становище по съществото на спора, в което моли да бъде отхвърлен протеста на прокурор в Районна прокуратура - Бургас и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените по делото доказателства, изискани в предходно съдебно заседание. Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите с писмо вх. № 13903 от 28.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас писмени доказателства/ от л. 325 до л. 327 от делото/; с писмо вх. № 257 от 09.01.2018 г. от Министерство на околната среда и водите / от л. 331 до л. 338 от делото/; заверено копие от писмо изх. № 10-02-15/20.11.2017 г. на АГКК София, както и удостоверение изх. № 84/01.02.2018 г. от Общински съвет Созопол.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, поддържам протеста. Считам, че процесното решение № 1316 от 31.07.2015 г. на Общински съвет Созопол е взето в противоречие с правилата на чл. 78 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, тъй като процедурата по промяна начина на трайно ползване на земеделски земи, представляващи „мери и пасища“, е съвсем друга.  Предвид реда по този правилник на първо място при взимане на решение трябва да бъде изискано становище от риосв за това дали тези имоти попадат в защитени зони. Видно от събраните по делото доказателства категорично се доказва, че всички имоти, касаещи процесното решение, попадат в обявената за защитена зона „Бакърлъка“ с идентификационен код BG0002077. Това е видно от представената КК с номера, подробно изброени в същите, от която е видно това нещо. На второ място след като самият правилник предвижда орган, който да вземе това решение, а именно - началникът на Общинска служба „Земеделие“ липсва изначална компетентност на Общинския съвет той да вземе решение за промяна на статута на тези земи. Понеже законът не е предвидил такава компетентност на Общинския съвет като такъв орган, то компетентността следва да бъде дадена изрично. В случая тя е дадена на орган, изрично упоменат - началника на Общинска служба „Земеделие“. Именно той е органът, който може да вземе това решение. В случая са налице две основания за прогласяване нищожността на решението - липсата на компетентност на административния орган, взел решението, и неспазване на процедурата, поради което считам, че следва да прогласите нищожност на процесното решение № 1316 от 31.07.2015 г. на Общински съвет Созопол.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: