ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2892 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За протестиращата страна Районна прокуратура гр. Бургас , редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

За ответника – Общински съвет Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Д. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с писмо вх. № 11717/06.11.2017 г. от МОСВ, а именно - заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съдът докладва постъпилата по делото в цялост надлежно заверена административна преписка с писмо вх. 11718/06.11.2017 г.  от ответника / от л.195 до л. 307 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с писмо вх. № 12566/23.11.2017 г от ответника, а именно – заповед № 8-З-959/09.06.2014 г. на кмета на Община Созопол.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва протеста на прокурор при Районна прокуратура- гр. Бургас против решение № 1316/31.07.2015 г. на Общински съвет Созопол, прието с протокол № 47/31.07.2015 г. на Общински съвет Созопол, с което решение на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 ЗМСМА във вр. с чл. 45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи е дадено съгласие да се промени начина на трайно ползване от „мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство“ на 61 ПИ, находящи се в землището на гр. Созопол.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест. Моля да приобщите приложените от административния орган писмени доказателства, както и изисканата заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Други доказателствени искания нямам.

 

адв. Д.: Оспорвам протеста. Моля да се приемат представените от административния орган доказателства.  Считам, че не е налице основание за прогласяване на нищожност по смисъла на апк. Видно от доказателствата се установи, че процесното решение е било съобщено на оспорващия с оглед осъществяване на контрол. Във връзка с представените по делото доказателства имам следните доказателствени искания. На първо място във връзка с представената по делото от страна на мосв заповед № РД-530/26.05.2010 г.  на стр. 2 от същата изрично е посочено, че неразделна част от нея са и приложения, които не са представени към заповедта. В тях е направен пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона „Бакърлъка“. Моля да изискате въпросните приложения към заповедта. На второ място във връзка с направеното от нас оспорване на протеста, че не следва промяна в начина на трайно ползване на имотите, описани в решението, тъй като промяната се извършва по реда на чл. 45и ППЗСПЗЗ, действал към момента на приемане на решението, е видно, че такава процедура по реда на чл. 78а ППЗСПЗЗ  се извършва само по отношение на картата на възстановената собственост, т.е. за имоти, които не са разположени в землищата, за които е налице одобрена КККР. Тук сме в хипотезата на чл. 45и, ал. 4, т. 2 от ППЗСПЗЗ. В тази връзка представям заповедта за одобряване на КККР № рд-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, но с оглед на това, че в същата няма изрично отразяване за влизане в сила на тази заповед моля на основание чл. 144 апк във връзка с чл.192 гпк да задължите трето неучастващо лице -АГКК гр. Бургас да представи надлежно заверено копие от посочената заповед с изрично отразяване на датата на влизане в сила на заповедта. Представям и молба по чл. 192 ГПК за третото неучастващо лице.  Представям и моля да приемете и приложите към делото писмото на Окръжна прокуратура гр. Бургас от 03.05.2017 г.  на прокурор С., становището на председателя на Общинския съвет от 23.05.2017 г. ведно с писмото на кмета на Община Созопол, неразделна част от него по отношение на процедурата по чл. 78а ППЗСПЗЗ, касаеща решението съобразно действалата норма към момента на приемането му. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените документи като доказателства по делото. Ако кметът на Община Созопол, който е внесъл докладната записка, не оспорва, че имотите попадат в защитена зона на практика това доказателствено искане за представяне на приложенията, неразделна част от заповедта № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, в случая е ненужно.

 

реплика на адв. Д.: Ние държим да се представят с оглед установяване на действителните факти и обстоятелства.

 

Дуплика на ПРОКУРОРа: Не възразявам по доказателствените искания. Действително в заповедта е посочено, че координатните точки се намират в приложенията, независимо, че Община Созопол не оспорва обстоятелството, че въпросните имоти се намират в защитена зона. За процесуална прецизност не възразявам да се изискат.  Във връзка с другото доказателствено искане считам, че следва да се изиска съответната заповед, която е действаща и включително в сила към датата на решението – 31.07.2015 г., с която е одобрена КККР за землището на гр. Созопол. Досежно прилагането на съответните разпоредби на ППЗСПЗЗ следва да се формира правен извод в края на съдебното дирене.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с протеста и с административната преписка писмени доказателства, както и тези, постъпили с писмо вх. № 11717/06.11.2017 г. от МОСВ, с писмо вх. 11718/06.11.2017 г.  от ответника / от л.195 до л. 307 от делото/; с писмо вх. № 12566/23.11.2017 г. от ответника, както и  тези представени в днешно съдебно заседание.

 

Задължава началника на сгкк-Бургас да представи надлежно заверена заповед рд-18-60 от 04.10.2007 г. на изп. директор на АГКК, издадена на основание чл. 49, ал.1 ЗКИР, с която е одобрена КККР за землището на гр. Созопол, като изрично се посочи кога същата е влязла в сила, в 7-дневен срок от уведомяването.

Задължава Министъра на околната среда и водите да представи надлежно заверени приложенията към заповед № РД-530/26.05.2010 г., в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.02.2018 г. от  11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: