ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2891 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.Б., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ Б.: Нямам възражение да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото поради липса на процесуални пречки.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на П.Д.Б. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ с правно основание чл. 203 АПК във вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, чл. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 4 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, с която ищецът претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 500 лева за времето, през което изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – гр. Бургас – м. юни 2012 г. – м. март 2013 г., ведно със законната лихва от датата на постановяване на решението  до изплащане на сумата, от бездействие и/или бездействие на органи и длъжностни лица от администрацията на ответника, изразяващи се в лишаване от достатъчно жилищна площ, храна, облекло, осветление, проветрение и отопление, условия за двигателна активност, медицинско обслужване и наблюдение на заболяванията, които е имал ищецът през процесния период.

Иска присъждане и на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпил по делото от ответника отговор на исковата молба, с който намира исковата молба за  допустима и изразява становище за неоснователност и недоказаност на исковата претенция.  Представя доказателства по опис, находящ се на л. 7 от писмения отговор.

 

ИЩЕЦ Б.: Нямам възражение по доклада.

След като се запознах със становището на началника на Затвора – гр.Бургас, моля да приемете корекция по отношение на периода, за който претендирам обезщетение, а именно от 17.07.2012 г. до 10.03.2013 г.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от ищеца,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за разглеждане исковата молба на П.Д.Б. съобразно направеното от него уточнение относно периода, за който се претендира обезщетение.

 

ИЩЕЦ Б.: По доказателствата, посочил съм в исковата молба информация, която е публична и моля съдът да я съобрази при постановяване на решението. Не мисля, че мога да представя повече от това, което съм посочил като информация в исковата молба.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражение по доклада.

Исковата молба е процесуално допустима.

Няма да се позовавам на нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към писмения отговор на ответника, подаден по исковата молба.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ИЩЕЦЪТ Б.: От съда искам едно обезщетение. Посочил съм сумата 4 500 лева, тъй като законът иска да се посочи някаква сума за този период, защото не мисля, че по някакъв начин може да се изчисляват вредите в съответствие със заболяванията, които имам. Склонен съм да коригирам сумата от 4 500 лева на 2 000 лева за периода.

Претендирам и присъждане на направените по делото разноски.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо съдия, считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана. Не се събраха доказателства относно незаконосъобразни действия или бездействия на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, по-точно на администрацията на Затвора – гр. Бургас.

Споделям становището, изложено в мотивите на отговора на исковата молба от името на ГД „Изпълнение на наказанията”, относно обстоятелството, че чл. 43, ал. 3 ЗИНЗС, който касае осигуряване на 4 кв.м. площ на един затворник към момента на времето, за което е предявен искът по ЗОДОВ, не е в задълженията на затворническата администрация, тъй като неговото действие съгласно закона под отлагателно условие ще започва да действа от м. януари 2019 г.

Не считам, че се доказа по какъвто и да е начин наличието на някакви неимуществени вреди. Видно от изложеното в исковата молба се касае основно за дискомфорт, претърпян от ищеца по времето на изтърпяването на наказанието му.

Относно здравословното му състояние също не се събраха каквито и да е доказателства, които да са в пряка причинна връзка с условията в затвора. Видно от представената справка на същия своевременно е оказана медицинска помощ.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: