РЕШЕНИЕ

 

      592                            дата  29 март 2018г.                град Бургас

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 08 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С. А.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 288 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Д.Д. със съдебен адрес *** против Решение № 1982/08.12.2017г., постановено по НАХ дело № 5139/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1120538, с който, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.5 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 200 лв.

В касационната жалба са изложени доводи, че районният съд не е събрал всички относими доказателства относно обозначаване на техническото средство, както и по отношение на въведеното ограничение на скоростта. Счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не е спазен  давностния срок по чл.34 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърдения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Районният съд е обосновал извод за потвърждаване на електронния фиш, като е обсъдил легалната му дефиниция по смисъла на § 6, т.63 от ДР на ЗДвП, както и е посочил, че са били налице предпоставките по  чл.189, ал.4 от ЗДвП за издаването му, обсъдил е и правната уредба, регламентираща установяване субекта на нарушението, като е посочил, че санкционираното лице не се е възползвало от предоставената в чл.189, ал.5 от ЗДвП възможност в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС. По същество е приел, че нарушението по смисъла на чл.21 от ЗДвП е доказано, поради което е потвърдил издадения електронен фиш.

Решението е правилно и не страда от сочените от касатора пороци, както и е постановено съобразно материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, въз основа на която е извел правни изводи, които настоящият съд напълно възприема.

Данните от административната преписка сочат, че нарушението е било установено на 29.07.2015г.. в 12:51ч., на път ІІ-99, км.10+600, на кръстовище с.Атия, в посока от гр.Бургас към гр.Созопол, като в този участък е било въведено ограничение на скоростта до 60 км/ч, сигнализирано с пътен знак В-26, за което по делото са приложени доказателства. Скоростта на движение на управлявания от касатора автомобил е била засечена със стойност 101 км/ч посредством автоматизирано техническо средство. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно легалната дефиниция съдържаща се в § 6, т.65 /нова, ДВ бр.19/ 2015 г./, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес“. Неоснователни са наведените с жалбата възражения относно сигнализирането на пътния участък. Спазени са изискванията, установените в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./, в която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, като мястото за контрол е било предварително обозначено със съответния пътен знак Е-24. Това обстоятелство се установява и от представения по делото протокол за сигнализиране на пътния участък.

Неоснователно касаторът се позовава на нормата на чл.34 от ЗАНН, като възразява, че тъй като електронният фиш не съдържа дата на издаването му, то не е доказано, че е бил издаден в 1-годишния срок по чл.34 от ЗАНН. Съгласно чл.189, ал.14 от ЗДвП, в производството по издаване на електронен фиш се прилагат специалните правила, регламентирани в ЗДвП, а ЗАНН се прилага само за неуредените случаи. Дата на издаване на електронния фиш не е сред неговите реквизити, видно от нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, поради което не е налице соченото от страната нарушение. Връчването на електронния фиш през 2017г. няма отношение към производството по неговото издаване, а е релевантно само в контекста на упражняване на правото на жалба в срок. В този смисъл възражението на страната, че с връчването на фиша през 2017г. е изтекъл 1-годишния срок по чл.34 от ЗАНН е неоснователно.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1982/08.12.2017г., постановено по НАХ дело № 5139/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: