ОПРЕДЕЛЕНИЕ №220

 

09.02.2017г., гр.Бургас,

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 288 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.А.Р.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:***, против заповед № 236/11.01.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуалните административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянния или настоящ адрес на жалбоподателя.

Съдът намира, че компетентен да разгледа жалбата П.А.Р. ***, тъй като жалбоподателят е с постоянен адрес ***, а Агенция „Митници“ има териториална структура-митническо бюро – Хасково.

Служебното правоотношение на жалбоподателя е прекратено на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл от длъжността „митнически инспектор“ в митница Свиленград. Съгласно нормите на чл. 7, ал. 2 и 4 от Закона за митниците, Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници. Митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Със заповед № ЗМФ -1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, считано от 00.00 ч. на 11.01.2016 г., в структурата на митница Пловдив са създадени митнически бюра Свиленград, Кърджали и Хасково. Като организационно звено, обособено на териториален принцип, митническото бюро е териториална структура на администрацията на Агенция „Митници“ по смисъла на § 1, т. 1а от ДР на АПК. Поради това настоящият състав приема, че на основание чл. 133, ал. 1 от АПК местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд – Хасково. В този смисъл е и  безпротиворечивата практика на ВАС, обективирана в определение № 3046, по адм.д. № 2726/2016г. на ВАС, определение № 3945 от 6.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3025/2016 г., определение № 3946 от 6.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2893/2016 г., Определение № 3348 от 24.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2828/2016 г. и мн.др.

взе предвид, че делото не му е местно подсъдно и на основание чл. 135, ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, 18-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 288/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Хасково .

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: