ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.В., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно

Жалбоподателят Г.К.М., редовно призован, се явява лично.

За ответника - началник на РДНСК ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт Алексиева, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За заинтересованите страни Община Бургас и директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призовани, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представени пълномощни.

Заинтересована страна - Прокуратурата на Република България, се представлява от прокурор Т. Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

Заинтересована страна Д.П.П., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованите страни А.А.Г., И.Д.Т. и Д.Г.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото освен заключението, което е постъпило на 17.09.2016г., в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, е постъпило и искане от прокурор в Районна прокуратура Бургас с искане да бъде изпратено заверено копие от материалите по делото, необходими по преписка на Районна прокуратура Бургас. Съдът отхвърли искането, защото не е мотивирано и делото е висящо.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Представям разпореждане за промяна в графика на Окръжна прокуратура Бургас, видно от което, вместо посочения в предварителния график прокурор Червеняков, се явявам аз.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, като сне самоличността му, както следва:

К.Д.М., 64 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – При изготвяне на експертизата вие установихте ли към момента на създаване на кадастралната карта (КК) как е отразен и бил ли е отразен блокът на жалбоподателите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Към момента на създаване на КК не съм установявал какво е положението с проекта. Приел съм положението, което представям с представената скица по одобрената от 2009г. КК, това е от м.януари 2009г. Конкретно блокът, с одобряване на кадастралната карта е в този вид, така го дават, че няма промяна. Само се позовавам на одобрената карта, не съм проверил.

Във връзка с представената скица допълнително съм нанесъл и жилищните кооперации срещу бл.3 и бл.3а. Това са  имотите с номера 11, 142 и 140.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Във връзка с отговорът ви в констативно-съобразителната част – в т.5 сте записали, че имотите – 07079.501.3 и 07079.501.14, говорим за поземлените имоти, са в едно общо УПИ и сте посочили заповед от 1987 г. Въпросът ми е има ли последващо градоустройство за тези два поземлени имота?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Това е действащо положение, което ми представиха в ТД „Изгрев“, като ми представиха едно копие на проект за нов ПУП, който обаче казаха, че не е одобрен. В действащия ПУП от 30.07.1987г., той е одобрен със заповед от тази дата и няма изменение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Във връзка с констатацията ви при отговора по т.6 – коя улица имате предвид? В заключението си сте посочили „Улицата между жилищни блокове № 3 и №3а, находящи се двата жилищни блока североизточно от тази улица и имота, за който е разрешен временния достъп“?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Улицата е нанесена в приложена скица към заключението, тези с осеви точки (о.т.) 841 – 844.

За пълнота моля да допълните в т.6 в констативната част на заключението, във втория ред, след скобите – „от една страна“. Т.е. двата жилищни блока, улицата и имота, за който е разрешен временния достъп ул. 11, и касае улицата, която по градоустройствения план е о.т. 841 – 844. За това става въпрос, нанесен е в друг цвят.

АДВОКАТ С. – Нямам повече въпроси.

Г-н М. – нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Алексиева – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Спорното разрешение за строеж касае три имота според начина, по който са отразени в кадастъра, единият от които завършва на .14,  това е имотът, който е около двата блока. Въпросът ми е този имот, двата блока и евентуално други имоти, в колко УПИ ли се намират?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Имот с пл.№07079.501.3, имот пл.№07079.501.14 и други имоти от североизток. В имот пл.№07079.501.3, като имот влизат бл. 3 и бл. 3а, това е според кадастъра, всички влизат в едно УПИ. Според устройствения план - там не са нанесени блоковете. Това е според регулационното копие на устройствения план, представено ми е такова от 1987 г.

ВЪПРОС на СЪДА – В това УПИ І посочено на скицата ли попадат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – То обхваща тези два имота според КК и още един-два от североизток. В това УПИ попадат и поземлен имот пл.№07079.501.3 и пи пл.№07079.501.14 и бл.3а.

ВЪПРОС на СЪДА – От чисто професионална гледна точка, каква е причината, поради която в процесния случай сградите нямат прилежаща площ доколкото имота под тях съвпада с очертанието на сградата, а прилежащата площ е обособено в друг самостоятелен имот по КК, има ли техническа нужда, по научен начин да обясните това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Нямам обяснение за това. И в настоящия случай нямам обяснение. Като разглеждах картата на Бургас се явява така, че всички блокове са с прилежаща територия само тази под блока, но не и тази около блока.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер, равен на внесения предварителен депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ С. – Моля да приемете писмо, изходящо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързано със запитване от страна на заинтересованата страна на Д.П. относно статута на бл.3а и прилежащите им гаражи, от което е видно, че СГКК отговаря, че той е в имот с идентификатор 07079.501.14.2. Във връзка с твърдението на вещото лице представям скица от 2015г., в която поземлен имот с пл.№07079.501.3 и пл.№07079.501.14 са едни.

В тази връзка моля да се постави допълнителна задача на вещото лице, как са нанесени двата имота и въз основа на какво е извършено разделянето и впоследствие на това, което той е констатирал, че са отделени. Дори и в протокол 16 има отразени паркинги.

Това запитване до СГКК е във връзка с нанасяне на паркоместата в кадастралната карта. Доверителите ми, когато отиват да направят искане за изменение на кадастралната карта за паркоместата, от СГКК им дават този отговор, който представих в днешното съдебно заседание. За това ние твърдим, че дори и да са два поземлени имота, то едно разрешение за строеж се издава за един УПИ. Въпросът ми е по какъв начин и към кой момент са разделени двата имота.

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВА – Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приемат представените доказателства.

Относно искането за поставяне на допълнителна задача към вещото лице не разбрах какъв е точно въпроса.

АДВОКАТ С. - Първоначално как са отразени в кадастралната карта и към кой момент е настъпило разделянето на поземлен имот пл.№07079.501.3 от поземлен имот пл.№07079.501.14, тъй като в това писмо се говори, че блока е в имот 14. Очевидно има някакво разминаване и искаме да разберем от къде е то.

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВА – Не възразявам на така поставената задача, моля само да бъде назначено вещо лице геодезист или архитект, за да не би да възникнат евентуални усложнения.

АДВОКАТ С. – Когато видяхме експертизата за нас възникна този въпрос. За нас блокът винаги е бил в имот 14.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Възразявам срещу искането за допускане на допълни задачи към вещото лице, тъй като от представените доказателства и от днешното заключение е видно, че имотите с крайни номера 14 и 3 са с отделни идентификатори. Блоковете №3 и №3а са в поземлен имот с идентификатор 3 отбелязани с 01 и 02, различен от имотен идентификатор 14. Предвид грешките в кадастъра считам, че информацията, която се съдържа там е относима към случая и може да бъде използвана.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че направеното искане за поставяне на допълнителна задача към вещото лице е основателно и пряко свързана с изясняване предмета на спора, поради което считам, че следва да бъде допусната.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо от началника СГКК Бургас до Д.П. Пенева с изх.№ 20-2947 от 20.01.2016г. и комбинирана скица № Z-511 от 20.05.2016г., представляваща извадка от ПУП-ПРЗ на част от кв.15 и кв. 15а по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас.

 

Съдът като взе предвид представените от пълномощника на единия от жалбоподателите в днешното съдебно заседание писмени доказателства – писмо от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, което е с дата 20.01.2016г. и извадка от устройствения план на гр. Бургас, в частта отнасяща се за бл.3, бл.3а и имот отразен в кадастъра с последна цифра .14, от които се установява, че сградата на бл.3а е с идентификатор завършващ на 14.2, а не както се твърди в останалите доказателства по делото с последни две цифри на идентификатор 3.2, искането за допускане на допълнителна задача към вещото лице по съдебно-техническата експертиза е относимо към спора по делото и цели да изясни това противоречие. Поради това на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза, вещото лице по която, като извърши справка в СГКК Бургас, да посочи как са бил отразени сградите на бл.3 и бл.3а към датата на одобряване на кадастралната карта на гр.Бургас и от този момент до датата на издаване на обжалвания по делото административен акт, настъпила ли е промяна в кадастралната карта по отношение на тези имоти и тяхното отразяване, в т.ч. и по отношение на дадените им идентификатори и ако има промяна, вещото лице да посочи на какво се дължи.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице К.М.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 100лв., вносими по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес от двамата жалбоподатели. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016г. от 11.00ч.,  за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: